Åkes­hovs sta­tion får in­te någ­ra platt­form sväg­gar

För­sö­ket att tes­ta platt­form sväg­gar på t-ba­nesta­tio­ner­na i Åkes­hov och på Med­bor­gar­plat­sen läggs på is. I al­la fall för den här gång­en.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Mi­chael Toll

Lands­ting­et har av­bru­tit upp­hand­ling­en om att byg­ga platt­for ms­väg­gar till två tun­nel­ba­nesta­tio­ner, Åkes­hov och Med­bor­gar­plat­sen. Det här rap­por­ter SVT Ny­he­ter.

– På grund av bris­tan­de kon­kur­rens fick vi dra till- ba­ka upp­hand­ling­en, sä­ger Mar­ti­na Wiklund, pres­s­ko mmu­ni­ka­tör vid tra­fik­för­valt­ning­en till SVT.

Tan­ken var att platt­for ms­väg­gar, som är be­tyd­ligt säk­ra­re, skul­le va­ra in­stal­le­ra­de på Åkes­hov per­rong i mars 2018 och på Med­bor­gar­plat­sen i ju­ni 2018. Men då ba­ra ett fö­re­tag har läm­nat an­bud väljer allt­så lands­ting­et att av­bry­ta pro­jek­tet, som skul­le va­ra ett full­ska­ligt test av platt­form sväg­gar.

Men ba­ra för att upp- hand­ling­en har av­bru­tits be­ty­der det in­te per au­to­ma­tik att platt­forms väg­gar ald­rig kom­mer in­stal­le­ras i Stock­holms tun­nel­ba­na.

– Det är ab­so­lut ingen­ting som vi dra­git till­ba­ka helt. Vi fort­sät­ter att ut­re­da frå­gan och vår am­bi­tion är att vi fort­fa­ran­de ska kun­na gö­ra det här möj­ligt, sä­ger Mar­ti­na Wiklund till SVT.

En­ligt bud­ge­ten kos­tar det 50 mil­jo­ner per per­rong att byg­ga platt­form sväg­gar.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

STOP­PA­DE PLA­NER. Nu av­bry­ter lands­ting­et pla­ner­na på att in­stal­le­ra säk­ra platt­forms­dör­rar i tun­nel­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.