Adam Sun­din, bib­li­o­teks­as­si­stent på Häs­sel­by Gårds bib­li­o­tek, tip­sar om rys­ligt spän­nan­de böc­ker.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT -

KVIN­NAN PÅ TÅ­GET

Pau­la Hawkins Rachel är ar­bets­lös och tar pen­del­tå­get var­je mor­gon för att ing­en ska ve­ta. Ge­nom fönst­ret ser hon nå­got som kan för­änd­ra hennes liv, el­ler är det in­bill­ning? Vil­ka i hennes liv kan hon li­ta på och fram­förallt; kan hon li­ta på sig själv? En thriller som ut­ma­nar det eg­na psy­kets på­lit­lig­het.

MÖRKRÄDD

Andre­as Ro­man Da­vid har all­tid va­rit ex­tremt mörkrädd. Nu är han 30 år gam­mal och räds­lan ver­kar ha slu­kat honom helt. Han hyr en stu­ga ute i sko­gen för att kon­fron­te­ra sin räds­la en gång för al­la. Är det mörk­ret som skräm­mer honom el­ler det som göm­mer sig i det? En skräck­ro­man som be­mö­ter fo­bins olo­gis­ka na­tur.

SJU­KA SJÄ­LAR

Kristina Ohls­son Ett kom­pis­gäng för­svin­ner spår­löst och en­dast en av dem, Lu­kas, åter­vän­der. Många år se­na­re ifrå­ga­sät­ter han sig själv. Även i om­rå­det rå­der miss­tan­kar. Var­för över­lev­de just han? Har han min­nes­för­lust el­ler har han ba­ra valt att glöm­ma? Sju­ka sjä­lar är en bok där man in­te tve­kar på att vän­da blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.