Änt­li­gen! Väl­ling­by ci­ty blir ett cent­rum

Har det pre­cis satt sig att kal­la Väl­ling­by cent­rum för ci­ty? El­ler till­hör du dem som helt en­kelt väg­rat det nya nam­net? Nu kom­mer be­ske­det: Väl­ling­by ci­ty by­ter namn – igen.

Bromma Tidning - - BROMMA - Eme­lie Hen­ric­son

Det kom­mer kanske som ett gläd­jan­de be­sked för många Väl­ling­by­bor. Ef­ter att ci­ty... för­låt: cent­rumä­ga­ren New­sec be­slu­ta­de sig för att dö­pa om Väl­ling­by cent­rum till Väl­ling­by ci­ty år 2008 lät in­te kri­ti­ken vän­ta på sig.

Men för­ra lör­da­gen kom ny­he­ten: Nu­me­ra kal­las det kort och gott för Väl­ling­by cent­rum.

– Vi ser att Väl­ling­by ci­ty ald­rig rik­tigt lan­dat, de fles­ta sä­ger ju cent­rum och det är ock­så det vi är – ett cent­rum. Nu väljer vi att ta till­ba­ka Väl­ling­by cent­rum och va­ra det stol­ta 50-tals­cent­rum vi är, sä­ger Ca­mil­la La­ger, mark­nads­an­sva­rig på New­sec.

Be­slu­tet att bör­ja kal­la cent­rum för ci­ty togs i sam­band med att den nya shop­ping­de­len Kfem bygg­des och då­va­ran­de för­val­ta­ren vil­le mo­der­ni­se­ra nam­net.

Det har va­rit många som re­a­ge­rat på ci­ty – har det spe­lat in i be­slu­tet att by­ta namn?

– Ab­so­lut, det är en jät­tes­tor del. Det är i prin­cip ba­ra vi själ­va som sä­ger Väl­ling­by ci­ty, men tid­ning­ar­na skri­ver cent­rum och många bu­ti­ker och bo­en­de i Väl­ling­by sä­ger cent­rum. Vi vill lyss­na på vad Väs­te­rorts­bor­na tyc­ker och ef­ter­frå­gar.

Nya skyl­tar

För New­secs del innebär det nu att dra igång ar­be­tet med att by­ta ut ci­ty på re­klam­skyl­tar och hus­väg­gar.

– Vi kom­mer att lan­se­ra en helt ny gra­fisk iden­ti­tet. Fär­ger­na och for­mer­na kom­mer att le­ka med 50- tal­s­käns­lan och myc­ket är ta­get från de gam­la skyltarna och ar­ki­tek­tu­ren i cent­rum som ring­ar­na, fon­tä­nen och lam­por­na.

”Ord­ning­en åter­ställd”

En del av det byt­tes ut re­dan i hel­gen och i vec­kan på­bör­ja­dess ned­mon­te­ring­en av Väl­ling­by ci­ty-skyltarna.

– Det finns en stor grupp en­tu­si­as­ter som det här blir en po­si­tiv ny­het för. För and­ra kom­mer det nog att kän­nas som att ord­ning­en är åter­ställd, sä­ger Ca­mil­la La­ger.

Är det slut nu på eng­elsk­k­ling­an­de namn för er del?

– Ha­ha, ja, det är tan­ken. Nu är vi ett cent­rum igen och det ska vi fort­sät­ta va­ra. Det rim­mar bra med den le­van­de små­stads­käns­la som vi vill ha. Vi är ett cent­rum, och in­te ett ci­ty.

FO­TO: LIN­DA GREN

GLÖM CI­TY! Nu är ett nytt namn klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.