Det har ald­rig va­rit okej att par­ke­ra här.

Kri­ti­se­ra­de p-för­bu­det på Noc­ke­by torg är till för spår­vagns­fö­rar­nas sikt. Men nu öpp­nar Ar­ri­va för en kom­pro­miss.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Ellinor Prawitz 073-600 69 31 ellinor.par­witz@di­rekt­press.se

För­ra vec­kan rap­por­te­ra­de Brom­ma Tid­ning om stopp­för­buds­skyl­tar­na som se­dan ett par må­na­der till­ba­ka satts upp på Noc­ke­by torg. Många bi­lis­ter var ove­tan­des om för­bu­det me­dan and­ra helt en­kelt strun­ta­de i det, för ” var ska folk par­ke­ra då?”.

En­ligt tra­fik­kon­to­ret är för­bu­det en sä­ker­hets­åt­gärd, ef­tersom de ful­par­ke­ran­de bi­lar­na skym­mer sik­ten för Tol­van och and­ra bi­lis­ter som ska kor­sa spå­ret.

Ald­rig va­rit okej

Många und­ra­de hur det plöts­ligt kun­nat bli tra­fik­far­ligt nu, när det gått hur bra som helst de se­nas­te 80 åren. Men fak­tum är att det en­ligt tra­fik­reg­ler­na är för­bju­det att par­ke­ra när­ma­re än 30 me­ter fö­re och ef­ter en spår­vägs­kors­ning.

– Så det har egent­li­gen ald­rig va­rit okej att stå där. Men man har gjort det i al­la fall. Men ef­ter ett an­tal kol­li­sio­ner på plat­sen där se­nas­te ut­red­ning­en pe­ka­de sär­skilt på det här pro­ble­met, som va­rit upp­märk­sam­mat fle­ra gång­er, så mås­te vi age­ra, sä­ger Petrus Sar­men­to.

Han är drift­chef för tväroch Noc­ke­by­ba­nan på Ar­ri­va. Men idag har han satt sig bakom spa­kar­na på Tol­van med fo­to­graf och re­por­ter in­kläm­da bred­vid.

– Ser ni bi­lar­na där, sä­ger Petrus och pe­kar mot kors­ning­en när vi när­mar oss Noc­ke­by torg med ut­sikt från förs­ta par­kett.

– De där bi­lar­na står myc­ket när­ma­re än 10 me­ter från spå­ret, så kom­mer det en an­nan bil bakom den par­ke­ra­de bi­len har den in­te ens chans att se spår­vag­nen.

Var­je dag rå­kar Tol­vans fö­ra­re ut för till­bud vid Noc­ke­by torg. Ett till­bud är en si­tu­a­tion där fö­ra­ren på nå­got sätt be­hövt re­a­ge­ra på tra­fi­ken, an­ting­en ge­nom att brom­sa plöts­ligt, sig­na­le­ra el­ler lik­nan­de.

Många kla­ge­mål

Vi kli­ver av på tor­get och or­di­na­rie fö­ra­re får ta plats i hyt­ten igen. När vi står och pra­tar kom­mer Lot­ta Chris­ters­dot­ter ut. Hon driver kläd­bu­ti­ken O’So­fi­na i Noc­ke­by. För hen­ne har stopp­för­bu­det in­ne­bu­rit många ir­ri­te­ra­de kun­der som rå­kat ut för bö­ter.

– Se­nast idag var det en kvin­na som sa ”det blir inga nya byx­or, det blev en bot istäl­let”, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Kun­der­na kom­mer in och sä­ger åt oss att vi mås­te gö­ra nå­got. Vi mär­ker en tap­pad för­sälj­ning.

Det he­la myn­nar ut i en dis­kus­sion mel­lan Ar­ri­va­che­fen och af­fär­sä­ga­ren på tor­get – som har för­stå­el­se för att för­bu­det hand­lar om sä­ker­he­ten. Men kan man in­te på nå­got sätt hit­ta en kom­pro­miss så in­te al­la par­ke­rings­plat­ser på den drab­ba­de sträc­kan för­svin­ner?

Petrus Sar­men­to är in­te omöj­lig.

– Det är vik­tigt att al­la har god sikt. Men visst, man kan tän­ka sig att det går att hit­ta en gyl­le­ne me­del­väg. Man kan tän­ka sig att det just här skul­le gå att ha stopp­för­bud på 10 me­ter från spår­vagns­kors­ning­en istäl­let, sä­ger han och tilläg­ger:

– Vi kan lyf­ta det till tra­fik­kon­to­ret så får vi se vad som är möj­ligt.

Egent­li­gen har det ald­rig va­rit okej att stå där. Men man har gjort det i al­la fall.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

LÖS­NING. Lot­ta Chris­ters­dot­ter driver kläd­bu­ti­ken O’So­fi­na på Noc­ke­by torg och mär­ker av att kun­d­un­der­la­get på­ver­kas av stopp­för­bu­det. Hon och Patrus Sar­men­to dis­ku­te­rar al­ter­na­ti­va lös­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.