Tes­ta di­na kun­ska­per om de lo­ka­la mat­stäl­le­na

Spång­a­mac­kan, po­ké­bowls och em­pa­na­das. Väs­te­rort och Jär­fäl­la kryl­lar av nya och gam­la klas­si­ker. Men vet du egent­li­gen vem som gör vad i mat­väg i om­rå­det? Tes­ta dig själv i vårt quiz!

Bromma Tidning - - SIDAN 1 -

1

I över 25 år har Spång­a­mac­kan ser­ve­rats på Spång­a­punk­ten. Det har skri­vits spalt­me­ter om vem som egent­li­gen upp­fann den ge­ni­a­la idén. Men vad är en Spång­a­mac­ka? 1. En va­ri­a­tion på ett klas­siskt danskt smör­re­bröd med rik­li­ga mäng­der ska­gen­rö­ra. X. En tom Cal­zo­ne som skärs upp och fylls med sal­lad, gur­ka, to­mat, ost, skin­ka och mas­sor av sås. 2. Två fär­diggräd­da­de piz­zor som slås ihop till en slags piz­za­tår­ta med en fräsch sal­lad emel­lan.

2

Vi­vels, Park och Noc­ke­by ba­ge­ri. Brom­ma­bor­na kan up­pen­bar­li­gen in­te få nog av go­fi­ka. Men vil­ken po­pu­lär ked­ja har lyc­kats eta­ble­ra he­la tre fik i stads­de­len? 1. Fabri­que. X. Bri­oche. 2. Ga­teau.

3

En era gick i gra­ven när natt­klubb­sfa­vo­ri­ten Rid­dar Ja­kob byt­te namn i vå­ras. Vad he­ter Ja­kobs­bergs krog­klas­si­ker nu­me­ra? 1. Pa­la­ce. X. Blue Moon Bar. 2. The Knight.

4

Eko­no­men Ma­ri­a­na Ling sad­la­de om och bör­ja­de säl­ja Em­pa­na­das från sin mat­cy­kel ”Di­a­na” i Väl­ling­by. Men vad är egent­li­gen Em­pa­na­das? 1. En slags pi­ro­ger. X. Cro­is­san­ter fyll­da med nu­tel­la och ba­nan som värmts i ugn. 2. Pa­ne­ra­de jät­te­rä­kor som fri­te­rats.

5

Me­lan­ders fisk stor­sat­sar i Al­vik. I vår flyt­tar de in i sto­ra lo­ka­len som ti­di­ga­re rym­de Al­viks mat­bod. Vad ska de öpp­na? 1. Natt­klubb med räk­fros­sa. X. Sa­lu­hall med lunch­re­stau­rang. 2. Ho­tell med me­del­havs­te­ma.

6

När Kött­hal­len slog upp dör­rar­na i Vik­sjö ring­la­de sig kön lång. Lik­som dju­ret vars kött säljs här på Ba­nan­gränd. Vad för slags kött hand­lar det om? 1. Ål. X. Snok. 2. Py­to­norm.

7

Kän­diskoc­ken Erik Vi­de­gård var en av de förs­ta att ta he­ta trend­kä­ket po­ké­bowls till Stockholm när han öpp­na­de Re­bel Kit­chen i Väl­ling­by. Var har rät­ten sitt ur­sprung? 1. Ha­waii. X. Sichu­an­re­gi­o­nen i Ki­na. 2. Ko­rea.

8

På Si­gis­mund i Broms­ten kan al­la får gra­tis lunch! I al­la fall om du först gör, ja vad då? 1. Dric­ker tre matske­dar ta­ba­sco. X. Sät­ter minst en av tre dart­pi­lar i bulls eye. 2. Slår tre tär­ning­ar och al­la blir sex­or.

9

Re­stau­rang­en The Bay fun­ka­de in­te i Al­viks torn. Nu öpp­nar istäl­let ett nytt hak som kom­mer mixa två po­pu­lä­ra rät­ter – och ba­ka in bå­da två i sitt namn. Vad ska re­stau­rang­en he­ta? 1. Sus­hi­piz­za. X. Po­ké­bur­ger. 2. Taco­korv.

10

Pa­ret bakom po­pu­lä­ra Ka­naans träd­gårds­kafé flyt­ta­de för­ra året in i en lokal i Råcksta där de val­de att ge liv åt det gråa be­tong­kvar­te­ret. Vad öpp­na­de de? 1. Ka­naans mi­kro­bryg­ge­ri. X. Ka­naans kaf­fe­bar. 2. Ka­naans jui­ce­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.