Jät­te­vil­lan i Brom­ma kan bli lä­gen­he­ter

En av Brom­mas störs­ta vil­lor kan bli fler­bo­stads­hus. Det hop­pas i al­la fall fas­tig­hets­ä­ga­ren själv. Och tjäns­te­män­nen sä­ger ja, men po­li­ti­ker­na tve­kar.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Ellinor Prawitz ellinor.prawitz@di­rekt­press.se

På Ma­j­vä­gen i Äp­pel­vi­ken lig­ger en av Brom­mas stör­re vil­lor. Stor nog för att fler än en fa­milj ska få plats. Nu vill fas­tig­hets­ä­ga­ren för­vand­la hu­set till ett hem för tre fa­mil­jer istäl­let. Och ge­nom två ut­bygg­na­der skul­le man kun­na få in yt­ter­li­ga­re två bo­stä­der, allt som allt ett till­skott om fem lä­gen­he­ter på tom­ten allt­så.

Re­dan för två år se­dan an­sök­te fas­tig­hets­ä­ga­ren om bygg­lov – men de fick avslag ef­ter över­kla­gan till för­valt­nings­rät­ten. Nu har för­sla­get ri­tats om nå­got. Tjäns­te­män­nen på stads­bygg­nads­kon­to­ret tyc­ker att det nya för­sla­get ”sam­spe­lar har­mo­niskt med den be­fint­li­ga bygg­na­den och vil­lastads­ka­rak­tä­ren i om­rå­det” och fö­re­slår att det får grönt ljus.

Men po­li­ti­ker­na tve­kar. Och vid för­ra mö­tet i stads­bygg­nads­nämn­den val­de man att bord­läg­ga ären­det.

– Vi be­hö­ver ha tid på oss och lä­sa in ären­det och tit­ta på plats, det var svårt att för­stå ba­ra på bil­der­na hur det var tänkt att bli, sä­ger Ce­ci­lia Ober­mül­ler (MP), le­da­mot i stads­bygg­nads­nämn­den.

Bord­lägg­ning­en ska allt­så in­te tol­kas som att bygg­lo­vet in­te kom­mer gå ige­nom, me­nar hon.

– Till­bygg­na­der­na var an­norlun­da, men det är myc­ket enkla­re att ac­cep­te­ra till­bygg­na­der än riv­ning­ar där man er­sät­ter gam­la vack­ra vil­lor med nya, mo­der­na och of­ta låd­for­ma­de sa­ker.

FLERBOSTAD? Kanske kan den här vil­lan kom­ma att in­ne­hål­la fem bo­stä­der i fram­ti­den. FOTO: ELLINOR PRAWITZ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.