Pop­pis in­red­nings­bu­tik öpp­nar i Brom­ma

Brom­ma Blocks ska få ett till­skott bland af­fä­rer­na. Ef­ter jul ska in­red­nings­bu­ti­ken La­ger­haus öpp­na.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Ellinor Prawitz

2018 på­bör­jas ut­bygg­na­den av Brom­ma Blocks – cent­ru­met ska bli näs­tan dub­belt så stort som idag. Men re­dan nu får cent­ru­met ett till­skott när La­ger­haus slår upp por­tar­na.

La­ger­haus har re­dan 35 bu­ti­ker runt om i Sve­ri­ge, det här blir den först i Brom­ma, ett om­rå­de som ”känns helt rätt” och där ”ef­ter­frå- gan är stor”, en­ligt fö­re­ta­get.

Bu­ti­ken ska öpp­na re­dan i no­vem­ber.

– Vi räk­nar med att bu­ti­ken står klar till Black Fri­day, men kanske smygstar­tar vi li­te ti­di­ga­re, sä­ger Ca­ro­li­ne Hjel­te, Vd för La­ger­haus i ett press­med­de­lan­de.

Väx­er med 20 000 kvadrat

När he­la ut­bygg­na­den av Brom­ma Blocks är fär­dig kom­mer cent­ru­met ha växt med runt 20 000 kvadrat­me­ter. Och pre­cis in­till har Ica köpt mark där bo­la­get pla- ne­rar för yt­ter­li­ga­re han­del med cir­ka 30 bu­ti­ker. En Ica­bu­tik på som mest 10 000 kvadrat­me­ter finns med i planerna.

Stort som MoS

Tan­ken är att kun­der­na ska kun­na gå mel­lan Icas och Brom­ma Blocks gal­le­ri­a­de­lar ut­an att mär­ka nå­gon skill­nad. Till­sam­mans kom­mer de få en han­dels­y­ta på cir­ka 100 000 kvadrat­me­ter. Det är li­ka stort som jät­te­byg­get Mall of Scan­di­na­via.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

NYTILLSKOTT. Nu öpp­nar en ny in­red­nings­bu­tik i Brom­ma Blocks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.