Nya t-ba­nesta­tio­ner i Väs­te­rort

Nya tun­nel­ba­nesta­tio­ner i Vik­sjö, Broms­ten och Näls­ta? Det tyc­ker Stock­holms han­dels­kam­ma­re som vill att 22 nya sta­tio­ner ska byg­gas i lä­net – så snart som möj­ligt.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Sofia White Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

Stock­holms han­dels­kam­ma­re vill att tun­nel­ba­ne­nä­tet ut­ö­kas med 22 nya tun­nel­ba­nesta­tio­ner, vil­ket DN först rap­por­te­ra­de i vec­kan. Och det är bråt­tom, me­nar han­dels­kam­ma­ren, ef­tersom Stock­holms­re­gi­o­nen väx­er med 40 000 per­so­ner var­je år.

– I Oslo och Kö­pen­hamn har man ring­lin­jer som av­las­tar sy­ste­met. I Stockholm har vi ett sy­stem som in­te är så smart. Al­la lin­jer går mot mit­ten av sta­den, sä­ger Da­ni­el­la Wald­fo­gel, nä­rings­po­li­tisk ex­pert på Stock­holms han­dels­kam­ma­re.

För att in­te så många re­se­nä­rer ska be­hö­va pas­se­ra cent­rum fö­re­slår de tvär­för­bin­del­ser i norr och sö­der som skär ge­nom and­ra tun­nel­ba­ne­lin­jer­na.

I Väs­te­rort fö­reslås en tvär­för­bin­del­se från Väl­ling­by och Spånga mot tun­nel­ba­nans rö­da lin­je norrut, mot Dan­de­ryds sjuk­hus el­ler Mör­by cent­rum – med en ny sta­tion i Näls­ta och en i Broms­ten.

Vill för­länga blåa lin­jen

Näs­ta år star­tar byg­get av en för­läng­ning av Akal­la­lin­jen till Barkar­by. Han­dels­kam­ma­rens rap­port in­ne­hål­ler en idé om att ock­så för­länga blå lin­je från Hjuls­ta till Barkar­by sta­tion, och se­dan vi­da­re till en helt ny t-ba­nesta­tion i Vik­sjö.

Claes Thun­blad (S), kom- mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Jär­fäl­la är myc­ket po­si­tiv.

– Det vo­re jät­te­bra! Den län­ken skul­le ”lä­ka ihop” blåa lin­jens två de­lar, sä­ger han.

Han­dels­kam­ma­ren har an­vänt en mo­dell för att upp­skat­ta hur många nya bo­stä­der som skul­le kun­na byg­gas i an­slut­ning till de nya sta­tio­ner­na.

To­talt 200 000 nya bo­stä­der i lä­net, ut­ö­ver de 250 000 bo­stä­der som kom­mu­ner­na re­dan pla­ne­rat för. I Näls­ta skul­le det in­ne­bä­ra 11 000 nya bo­stä­der. I Broms­ten 3 500 bo­stä­der.

Jan Va­le­skog (S), ex­plo­a­te- rings­nämn­dens ord­fö­ran­de i Stock­holms stad, vill tit­ta när­ma­re på rap­por­ten in­nan han sä­ger nå­got om möj­lig­he­ter­na att för­tä­ta.

– Först fo­ku­se­rar vi på de pro­jekt som lig­ger fö­re i ord­ning­en. Men vi tyc­ker det är bra att för­sla­get öpp­nar upp för en dis­kus­sion om tun­nel­ba­nan, sä­ger Jan Va­le­skog (S).

Da­ni­el­la Wald­fo­gel me­nar att för­sla­get ska ses som ett av fle­ra tänk­ba­ra sce­na­ri­on.

När tän­ker ni er att de nya sta­tio­ner­na ska byg­gas?

– Många av de lin­jer vi fö­re­slår är en för­läng­ning av ut­bygg­na­der­na i Sve­rige­för­hand­ling­en som be­räk­nas öpp­nas för tra­fik runt 2035. Först där­ef­ter kan ut­bygg­na­den bli av, sä­ger Da­ni­el­la Wald­fo­gel.

I Stockholm har vi ett sy­stem som in­te är så smart.

KAR­TA: STOCK­HOLMS HAN­DELS­KAM­MA­RE

TVÄRS ÖVER. Stock­holms han­dels­kam­ma­re vill se fle­ra nya tvär­för­bin­del­ser i t-ba­ne­nä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.