De le­ver i en gång­tun­nel i Väl­ling­by

Dag­tid är det Grimstae­le­ver­nas väg till sko­lan. Kvälls­tid har det va­rit hem för fle­ra hem­lö­sa EU-med­bor­ga­re. Ef­ter sig­na­ler från sko­lan om att det ska­pat oro bland bar­nen har nu EU-mi­gran­ter­na flyt­tat. Vi be­sök­te dem till­sam­mans med sta­dens EU-team.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Eve­li­na Hertz

Väs­ter­bron, tors­dag kloc­kan 21.30. Ro­bert Dra­gan och Jorge Castel­lon, från sta­dens EU-team, är på väg från kon­to­ret på Sö­der­malm till en gång­tun­nel i Väl­ling­by.

De job­bar med upp­sö­kan­de verk­sam­het som rik­tar sig till hem­lö­sa EU-med­bor­ga­re och tred­je­lands­med­bor­ga­re.

– I den mån det går ska vi ta re­da på hur många de är, var de är och hur de mår, sä­ger Jorge Castel­lon.

Ikväll ska de be­sö­ka en grupp som bo­satt sig i en gång­tun­nel i Väl­ling­by. Tills för en vec­ka sen sov de i en när­lig­gan­de tun­nel som går un­der Bergs­lags­vä­gen, mel­lan Väl­ling­by och Grimsta.

Där pas­se­rar barn på väg till Grimsta­sko­lan och en­ligt sko­lans rek­tor Marita Svahn har många tyckt att det va­rit obe­hag­ligt att gå för­bi dem.

– Fle­ra barn och för­äld­rar har ut­tryckt en oro över att bar­nen in­te vå­gar gå ige­nom tun­neln. Jag kon­tak­ta­de EU­tea­met som sva­ra­de jät­te­bra på det. Nu har jag in­te hört nå­got från någ­ra ele­ver el­ler för­äld­rar den se­nas­te vec­kan, sä­ger Marita Svahn.

”Vi pra­tar med dem” En del av EU-tea­mets jobb är att åka till bo­sätt­ning­ar och pra­ta med EU-med­bor­ga­re ef­ter att sko­lor el­ler and­ra myn­dig­he­ter hört av sig.

– Vårt jobb är in­te att kö­ra iväg EU-med­bor­gar­na från si­na bo­sätt­ning­ar. Men vi kan pra­ta med dem, sä­ger Ro­bert Dra­gan.

Fram­me vid gång­tun­neln träf­far vi fem per­so­ner som har bäd­dat ner sig un­der si­na täc­ken. Ro­bert och Jorge går fram och ett sam­tal bry­ter ge­nast ut. De kän­ner varand­ra väl vid det här la­get. Ro­bert tol­kar när vi pre­sen­te­rar oss.

– Åh, Eve­li­na. Det he­ter min treå­ri­ga dot­ter ock­så, sä­ger en kvin­na som he­ter Ili­ca.

Hon och hen­nes man Pe­ges har sex barn i åld­rar­na 3, 7,8, 9,11 och 12 år. Bar­nen är hos en ku­sin i Ba­ba­dag, en del av Ru­mä­ni­en där många tur­kis­ka ro­mer bor.

– Vi bru­kar va­ra här tvåt­re må­na­der i ta­get. Sen åker vi hem ett par vec­kor be­ro­en­de på hur länge peng­ar­na räc­ker, sä­ger Pe­ges.

De sä­ger att de flyt­ta­de till den här tun­neln ef­ter att EU­tea­met be­rät­tat att bar­nen på Grimsta­sko­lan in­te vå­ga­de gå för­bi dem på väg till sko­lan.

– Vi viss­te in­te om att sko­lan låg där in­nan de be­rät­ta­de det för oss, sä­ger Ili­ca.

”Kö­per mat och klä­der” Nät­ter­na spen­de­rar de på si­na madras­ser. När de vak­nar pac­kar de ihop och göm­mer si­na sa­ker för att gå till Väl­ling­by och tig­ga.

Ro­bert be­rät­tar att många an­vän­der peng­ar­na de tig­ger ihop för att byg­ga el­ler bätt­ra på sitt hus hem­ma i Ru­mä­ni­en. Men för Pe­ges och Ili­ca

räc­ker in­te peng­ar­na så långt.

– Vi an­vän­der dem för att kö­pa mat och klä­der till bar­nen, sä­ger Pe­ges.

Hur känns det för er att lig­ga och so­va här, där många går för­bi?

– Det fun­kar, det är ing­en som stör oss. Men ibland kom­mer ung­do­mar hit och ga­sar med si­na mo­pe­der så att vi vak­nar, sä­ger Ili­ca. Slu­tar de om ni sä­ger till?

– Nej, då blir det än­nu vär­re.

I tun­neln mö­ter vi ock­så Ior­da­ni­ca, som är här till­sam­mans med sin svär­mor Atu­sa. Ro­bert upp­täc­ker att Ior­da­ni­ca fyl­ler 23 år om tre da­gar. Hon själv vet in­te om det och ler när Ro­bert för­kla­rar för hen­ne. Iord­na­ci­as två barn, tre och åt­ta år gam­la, är hem­ma i Ba­ba­dag med sin pap­pa.

– Han tjä­nar in­te li­ka myc­ket peng­ar som jag så han får va­ra hem­ma. Det är lät­ta­re för kvin­nor att tig­ga, sä­ger Ior­da­ni­ca.

Ior­da­ni­ca be­rät­tar att hon kan få ihop mel­lan 200-300 kro­nor om da­gen. I Ru­mä­ni­en lig­ger lö­nen för ett lå­gav­lö­nat ar­be­te på om­kring 2000 svens­ka kro­nor i må­na­den, en­ligt Ro­bert.

Grup­pen poc­kar på Ro­berts och Jor­ges upp­märk­sam­het och de be­stäm­mer att de ska kom­ma till­ba­ka imor­gon.

– Vi kan in­te pra­ta med dem när ni är med på grund av sek­re­tess. Men det är ing­en fa­ra, det är ing­et akut ut­an hand­lar mest om hem­läng­tan, sä­ger Ro­bert.

Hem­lö­sa som är min­derå­ri­ga Till­ba­ka i bi­len an­teck­nar Jorge att Ior­da­ni­ca be­hö­ver en jac­ka och skor, det är kallt ute.

– För mig är det ex­tra käns­ligt när vi träf­far på barn ef­tersom jag själv är för­äl­der. Vi träf­far min­derå­ri­ga då och då, sä­ger Ro­bert.

– Men bil­den är in­te all­tid så en­kel. Det hän­der att vi träf­far nå­gon som är 14-15 år som själv har barn hem­ma i Ru­mä­ni­en att för­sör­ja, läg­ger Jorge till.

Stockholm stad har noll­to­le­rans när det gäl­ler min­derå­ri­ga hem­lö­sa. EU-tea­met samarbetar med so­ci­al­tjäns­ten i Ru­mä­ni­en och kon­tak­tar dem när de träf­far min­derå­ri­ga på Stock­holms ga­tor. De mö­ter upp på flyg­plat­sen när de kom­mer hem till Ru­mä­ni­en igen.

– Många tror att det in­te finns en so­ci­al­tjänst i Ru­mä­ni­en. Pro­ble­met är att många av dem som de rik­tar sig till är ut­om­lands. De har in­te fun­nits li­ka länge som so­ci­al­tjäns­ten i Sve­ri­ge så det är orätt­vist att jäm­fö­ra vå­ra verk­sam­he­ter, sä­ger Jorge.

Om tig­ge­ri bor­de för­bju­das el­ler in­te är en debatt som blos­sar upp med jäm­na mel­lan­rum. Jorge tror in­te att ett för­bud är lös­ning­en.

– Det skul­le kanske få bort dem från ga­tor­na men an­tag­li­gen skul­le and­ra pro­blem dy­ka upp istäl­let, sä­ger Jorge. Så finns det nå­gon lös­ning?

– Det är in­te vårt upp­drag att kom­ma på en lös­ning ut­an det är en po­li­tisk frå­ga. Vårt upp­drag är att hit­ta per­so­ner som är ut­sat­ta och se till att de in­te far il­la, sä­ger Ro­bert.

Det hän­der att vi träf­far nå­gon som är 14–15 år som själv har barn hem­ma i Ru­mä­ni­en att för­sör­ja.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

EN KLUVEN FRÅ­GA. ”Jag vå­gar in­te sva­ra på frå­gan om man ska ge peng­ar el­ler in­te. Ibland tän­ker jag ’nej’ och näs­ta dag ger jag själv peng­ar”, sä­ger Jorge Castel­lon (t v). Med kol­le­gan Ro­bert Dra­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.