Kat­ter får eget kafé

Kaf­fe, ka­kor – och en mas­sa kat­ter. Nu får det po­pu­lä­ra hus­dju­ret ett eget kafé på Sö­der­malm.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se

Just nu på­går upp­starts­ar­be­tet med att star­ta Sve­ri­ges förs­ta katt­kafé i Stockholm. Det hand­lar om ett kafé där det för­u­tom kaf­fe och ka­kor även kom­mer att springa runt nio styc­ken kat­ter.

– Vi har valt ut nio styc­ken ti­di­ga­re hem­lö­sa kat­ter som bå­de gil­lar män­ni­skor och and­ra kat­ter. De får ett liv i lyx, sä­ger grun­da­re Dirk Lü­ders.

Häng med fa­vo­rit­djur

Kat­ter­na är ti­di­ga­re her­re­lö­sa, men kafé­et i sig syf­tar in­te till att hit­ta nya katt­ä­ga­re i Stockholm. Sna­ra­re är det en möj­lig­het för kat­täls­ka­re att hänga mer med sitt fa­vo­rit­djur.

– Det finns många i Stockholm som äls­kar kat­ter, men som in­te har möj­lig­het att äga nå­gon själv. En i fa­mil­jen är kanske al­ler­gisk, el­ler så får in­te ha hus­djur en­ligt hy­res­kon­trak­tet. Då kan man kom­ma till katt­kafét och um­gås istäl­let, sä­ger Dirk Lü­ders.

In­spi­ra­tio­nen kom­mer från Eng­land, där det re­dan i dag finns en stor mängd kafé­er där gäs­ter­na får fi­ka bland kat­ter.

Star­tar crowd­fun­ding

Kafé­et kom­mer att ha en ål­ders­gräns på 12 år och uppåt och för att få sig en katt­fi­ka be­hö­ver man bo­ka bord. Det ef­tersom för myc­ket gäs­ter sam­ti­digt kan stö­ra kat­ter­na.

I slu­tet av ok­to­ber star­tar en crowd­fun­ding via kick­star­ter för kafé­et. Där­ef­ter är tan­ken att fi­ket kan öpp­na.

– Det åter­står någ­ra de­tal­jer och allt är in­te klart med lo­ka­len på Sö­der­malm än, men det kom­mer bli av, sä­ger Dirk Lü­ders.

Det finns många i Stockholm som äls­kar kat­ter, men som in­te har möj­lig­het att äga nå­gon själv.

KATTELATTE. Nio styc­ken in­om­hus­kat­ter bor på ka­fe­et. De kom­mer ha ett eget rum de kan gå in i när de in­te vill hänga med öv­ri­ga kafégäs­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.