In un­der skin­net och rakt in i mitt hjär­ta

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA -

Då och då skri­ver jag en ar­ti­kel som stan­nar kvar i mig ef­teråt. Of­tast hän­der det ef­ter att en män­ni­ska de­lat med sig av en be­rät­tel­se som kru­pit in un­der mitt skinn och gått rakt in i hjär­tat.

Det hän­de nu i vec­kan när jag och fo­to­graf-Mic­ke be­sök­te hem­lö­sa EU-med­bor­ga­re i Väl­ling­by.

Det bör­ja­de med att vi fick in ett tips till tid­ning­en om att EU-med­bor­ga­re bo­satt sig i en gång­tun­nel i Väl­ling­by. Nå­got ele­ver som pas­se­rar tun­neln på väg till Grimsta­sko­lan tyck­te var obe­hag­ligt. Som lo­kal­tid­ning är det vik­tigt att lyf­ta den frå­gan och vi kon­tak­ta­de sta­dens EU-team som job­bar med hem­lö­sa EU­med­bor­ga­re. Ef­ter gans­ka myc­ket snack på te­le­fon fick vi föl­ja med dem till EU-med­bor­gar­na i Väl­ling­by.

För mig har det som för många and­ra bli­vit var­dag att se hem­lö­sa EU-med­bor­ga­re sit­tan­des på Stock­holms ga­tor. Of­tast tit­tar jag för­bi de­ras fo­ton på fa­mil­je­med­lem­mar ut­an att ge peng­ar.

I tun­neln träf­fa­de vi bland an­nat Ili­ca och Pe­ges som har sex barn hem­ma i Ru­mä­ni­en. Treå­ring­en är yngst och har sam­ma namn som jag. Jag frå­ga­de hur länge de bru­kar va­ra här åt gång­en och fick sva­ret ”två-tre må­na­der”. Jag be­höv­de in­te frå­ga om de sak­nar si­na barn.

När jag kom hem på kväl­len låg mi­na två ung­ar och sov i vår dub­bel­säng. Jag för­sök­te fö­re­stäl­la mig att be­hö­va läm­na dem för att åka till ett an­nat land och tig­ga för att kun­na ge dem mat. Det gick in­te.

Jag vet in­te om det är bra el­ler då­ligt att ge peng­ar till dem som tig­ger. Men jag vet att vi är en del av varand­ras verk­lig­het. Och det mins­ta vi som in­te be­hö­ver tig­ga kan gö­ra är att sva­ra på de­ras ”hej”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.