Fö­re­ta­gar­glas­ö­gon på sig”

Bromma Tidning - - BROMMA - Ellinor Prawitz

nar hon, istäl­let bor­de det räckt med att ba­ra ett par för­sågs med stopp­för­bud.

– Som bo­en­de i om­rå­det, och som mo­de­rat, an­ser jag att man mås­te kun­na lö­sa det här på ett mer flex­i­belt sätt, sä­ger hon.

Sam­ti­digt har bland an­nat par­ke­ring­en ut­an­för Ica för­setts med två- tim­mar­spar­ke­ring. In­nan var den ore­gle­rad vil­ket gjor­de att vis­sa miss­bru­ka­de par­ke­ring­en, en­ligt tra­fik­kon­to­ret. i det, men att stänga fle­ra par­ke­rings­plat­ser på tor­get och se­dan hän­vi­sa till att par­ke­rings­plat­ser­na ut­an­för Ica har miss­bru­kats – det känns helt miss­rik­tat, sä­ger Yvon­ne Fer­nell Ing­el­ström.

Nu vill hon se en änd­ring.

– Det är en oö­ver­lagd tan­ke­vur­pa. Jag tyc­ker man får tit­ta på det här en gång till från tra­fik­kon­to­rets si­da. Jag driver den här frå­gan från och med nu, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.