Rap­por­ten

Bromma Tidning - - BROMMA -

I dag har tun­nel­ba­ne­nä­tet 100 sta­tio­ner, med ba­ra fy­ra där går det att by­ta till en an­nan lin­je. I rap­por­ten fö­reslås 13 nya by­te­s­punk­ter.

Med en ma­te­ma­tisk mo­dell har man be­räk­nat ett po­ten­ti­ellt an­tal nya bo­stä­der vid var­je ny sta­tion. Den tar in­te hän­syn till po­li­tisk vil­ja, lokal opi­ni­on, to­po­gra­fi el­ler om­ställ­nings­kost­na­der.

Rap­por­ten är fram­ta­gen av Han­dels­kam­ma­ren och kon­sult­bo­la­get Tyréns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.