Beske­det: Al­la ny­an­län­da i sta­den har fått en bo­stad

I år ska Stockholm ge tak över hu­vu­det åt 2 858 ny­an­län­da Stock­hol­ma­re. En siff­ra man nu ser ut att kla­ra av, ut­an lös­ning­ar som sov­sa­lar.

Bromma Tidning - - BROMMA - Ellinor Prawitz

Sov­sa­lar i gym­pa­hal­lar och and­ra tem­po­rä­ra lös­ning­ar. Det har va­rit ett feb­rilt ar­be­te för att lö­sa bo­stä­der åt de ny­an­län­da per­so­ner som kom­mit, och fort­sät­ter att kom­ma, till Stockholm.

I år ska Mi­gra­tions­ver­ket to­talt an­vi­sa 2 858 per­so­ner med up­pe­hålls­till­stånd till Stockholm. Hit­tills har 2 360 per­so­ner kom­mit till sta­den. Siff­ror från sista sep­tem­ber vi­sar att al­la nu har för­setts med plats i ge­nom­gångs­bo­stä­der av en mer per­ma­nent ka­rak­tär, det vill sä­ga, inga fler sov­sa­lar. Men för al­la bo­stä­der gäl­ler kort­tids­kon­trakt, hy­res­av­ta­len är på en må­nad i ta­get med en må­nads för­läng­ning.

– Så nu har vi li­te and­rum. Nu job­bar so­ci­al­för­valt­ning­en med att tit­ta över så man har en op­ti­mal för­del­ning av de bo­en­de, sä­ger Anna Möl­gård, sta­dens sam­ord­na­re av bo­stä­der för ny­an­län­da.

De ny­an­län­da har bland an­nat pla­ce­rats i ut­tjän­ta äldre­bo­en­den som Vin­ter- tul­len på Sö­der­malm, gam­la vård­hem som Råcksta sjuk­hem, vand­rar­hem och det hit­tills en­da bygg­da mo­dul­hu­set i Fa­ger­sjö.

Kom­mer ni lyc­kas hit­ta en bo­stad åt de åter­stå­en­de 498 per­so­ner­na in­nan årets slut?

– Ja, det gör vi. Till ex­em­pel sjun­ker ef­ter­frå­gan på hvb-hem (hem för en­sam­kom­man­de barn reds. anm), så där finns det ock­så möj­lig­het att flyt­ta in ny­an­län­da. Så vi är för­hopp­nings­ful­la. Det är en otro­ligt myc­ket bätt­re si­tu­a­tion än vad det var för ett år sen, sä­ger Anna Möl­gård.

RÅCKSTA SJUK­HEM. Ett av de stäl­len i sta­den där ny­an­län­da fått tak över hu­vu­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.