Hur vill du att Blac­ke­berg ska ut­veck­las? Tyck till den 7 no­vem­ber

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Stockholm väx­er som ald­rig förr. Sta­dens vi­sion är ett Stockholm som hål­ler sam­man, som är kli­mats­mart och håll­bart. För att vi­sio­nen ska bli verk­lig­het be­hö­ver sta­den din hjälp. Den 7 no­vem­ber bju­der vi in till ett öp­pet in­for­ma­tions- och di­a­log­mö­te om Blac­ke­bergs ut­veck­ling.

Nya bo­stä­der pla­ne­ras i Blac­ke­berg

Blac­ke­berg pla­ne­ras växa med 1 100 bo­stä­der till år 2030. Det in­ne­bär ock­så nya be­hov av för­sko­lor och sko­lor, bib­li­o­tek, id­rotts­plat­ser, när­bu­ti­ker, par­ker och myc­ket mer. Vi vill att Blac­ke­berg ska upp­le­vas som väl­kom­nan­de och tryggt för al­la som vill le­va si­na liv här. Det­ta krä­ver pla­ne­ring.

Du som bor i Blac­ke­berg vet vad som är bra och vad som kan bli bätt­re just här. Där­för vill vi gär­na hö­ra di­na syn­punk­ter om hur stads­de­len kan ut­veck­las.

Tyck till vid in­for­ma­tions­sta­tio­ner

På di­a­log­mö­tet den 7 no­vem­ber har vi en ut­ställ­ning med oli­ka in­for­ma­tions­sta­tio­ner där du träf­far sta­dens med­ar­be­ta­re som ar­be­tar med pla­ne­ring av bo­stä­der, barnom­sorg, ut­bild­ning, kul­tur och fri­tid, äldre­omsorg samt park- och stads­ut­veck­ling. Du får ock­så möj­lig­het att stäl­la frå­gor, läm­na syn­punk­ter och sam­ta­la med po­li­ti­ker­na i Brom­mas pla­ne­rings­råd. Väl­kom­men till Blac­ke­bergs­sko­lan, den 7 no­vem­ber kloc­kan 18.30–20.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.