Väl­kom­men till park­sam­råd i Jo­han­nes­fred den 18 ok­to­ber

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Un­der park­sam­rå­det i Jo­han­nes­fred den 18 ok­to­ber kan du ta del av för­sla­get till för­ny­el­se av Osmundsjär­nets lek­plats. Vi pre­sen­te­rar ock­så ett pro­gram för ut­veck­ling av park­mar­ken i syd­öst­ra Jo­han­nes­fred. Sam­rå­det är ett till­fäl­le att läm­na syn­punk­ter och pra­ta med an­sva­ri­ga från Stock­holms stad.

Vi ses vid fot­bolls­pla­nen, Ulvsun­da­sko­lan, Jo­han­nes­freds­vä­gen 41 den 18 ok­to­ber kloc­kan 16–18.

Fram till den 20 ok­to­ber går det bra att läm­na in syn­punk­ter.

18 ok­to­ber kloc­kan 16–18 stockholm.se/jo­han­nes­fred

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.