Dags att no­mi­ne­ra till Brom­mas pen­sio­närs­råd 2018

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Pen­sio­närs­rå­det ger pen­sio­nä­rer i Brom­ma rör äld­re. No­mi­ne­ring till pen­sio­närs­rå­det görs av pen­sio­närs­or­ga­ni­sa­tio­ner som har öp­pet med­lem­skap och verk­sam­het i Brom­ma.

No­mi­ne­ring­en ska in­ne­hål­la upp­gif­ter om de no­mi­ne­ra­des namn, adress och te­le­fon­num­mer samt vem som no­mi­ne­ras som le­da­mot och er­sät­ta­re. Upp­gif­ter om ak­tu­ellt med­lem­san­tal i Brom­ma ska ock­så anges.

No­mi­ne­ring­ar ska va­ra in­skic­ka­de se­nast den 15 no­vem­ber 2017. Läs mer om no­mi­ne­ring­en på stockholm.se/brom­ma

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.