Parkle­ken Rin­ken ska ge­nom­sy­ras av ak­tivt mil­jö- och kli­mat­ar­be­te

Bromma Tidning - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

26 au­gusti in­vig­des nya mil­jö- och kli­mats­mar­ta parkle­ken Rin­ken. Må­let är att parkle­ken, som är ett nav för Rin­ke­bys barn och ung­do­mar, ska ge­nom­sy­ras av ett ak­tivt mil­jö- och kli­mat­ar­be­te.

– Vi vill vi­sa upp smar­ta ener­gi­lös­ning­ar och in­spi­re­ra vå­ra be­sö­ka­re att le­va mer mil­jö­vän­ligt och kli­mats­mart, sä­ger Sus­sie Jo­hans­son, en­hets­chef ung­doms­går­dar och parkle­ken Rin­ken.

Par­ken har hit­tills fått sol­cells­driv­na pap­pers­kor­gar, pall­kra­gar för od­ling, nya cy­kel­skyl­tar och all per­so­nal har gått krets­lopps­ut­bild­ning. Näs­ta steg är att sö­ka kli­ma­tin­ve­ste­rings­me­del från sta­den för in­köp av ener­gis­mart tek­nik.

– Vi har of­ta bråt­tom att vi­sa upp fär­di­ga lös­ning­ar. I det här pro­jek­tet vill vi ska­pa en lä­ran­de­pro­cess som Rin­ke­bys barn och ung­do­mar är del­ak­ti­ga i, sä­ger Sus­sie Jo­hans­son.

Läs mer på stockholm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.