Stockholm tar ett nytt steg mot die­sel­för­bud

Die­sel­fria mil­jö­zo­ner i Stock­holms in­nerstad är än­nu ett steg när­ma­re att bli verk­lig­het. Ma­jo­ri­te­ten i stads­hu­set har nu skri­vit in frå­gan i näs­ta års bud­get.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Cla­rence Fren­ker

Nu dras sna­ran åt yt­ter­li­ga­re mot die­sel­bi­lar­na i Stockholm. När ma­jo­ri­te­ten i stads­hu­set på ons­dag pre­sen­te­rar sin bud­get för 2018 har frå­gan om mil­jö­zo­ner skri­vits in, vil­ket in­ne­bär att ar­be­tet mot ett die­sel­för­bud i Stockholm nu bör­jar på all­var. Nå­got som Af­ton­bla­det först kun­de be­rät­ta.

– Det vi gör är att vi för bud­ge­ten näs­ta år skri­ver in att vi ska ar­be­ta med frå­gan till­sam­mans med tra­fik­nämn­den och mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den. Det in­ne­bär att så fort re­ge­ring­en släp­per för­ord­nings­tex­ten och vi vet vad det står i den och vil­ka grän­ser vi ska sät­ta går ar­be­tet igång i sta­den hur man kan im­ple­men­te­ra det här, sä­ger tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP).

Frå­gan om Sve­ri­ges kom­mu­ner ska in­fö­ra mil­jö­zo­ner be­hand­las just nu av Re­ge­ring­en och en så kal­lad för­ord­nings­text hål­ler på att tas fram.

Av­grän­sa­de om­rå­den

I Stockholm har två mil­jö­zo­ner fö­re­sla­gits av Trans­port- sty­rel­sen: En mind­re i Gam­la stan där en­dast el- och ladd­hy­bri­der tillåts. Den and­ra zo­nen om­fat­tar he­la Stock­holms in­nerstad i vil­ken al­la die­sel­bi­lar som in­te har den se­nas­te re­ning­en (Eu­ro 6) ska för­bju­das.

Men ex­akt hur mil­jö­zo­ner­na det ska se ut är nå­got som Stock­holms stad själ­va ska ut­re­da fram­ö­ver.

”Vi kla­rar in­te må­len”

– Mål­sätt­ning­en är att få ner kvä­ve­ox­id­hal­ter­na i Stockholm. Vi vet att de är myc­ket höga. Vi kla­rar in­te må­len alls i stan, vi slog i ta­ket på Horns­ga­tan re­dan i feb­ru­a­ri. Vi kla­rar in­te ens EU:s mil­jö­norm, sä­ger Da­ni­el Helldén, och pe­kar på fle­ra häl­so­fa­ror som skul­le kun­na mins­kas med ett die­sel­för­bud:

– Kvä­ve­ox­i­der är häl­so­s­kad­li­ga för folk som har ast­ma och al­la som har hjärt­kärl­sjuk­do­mar på­ver­kas av det­ta. Vi har fle­ra döds­fall på grund av det­ta var­je år. Så mål­sätt­ning­en är att få bort de mest mil­jös­kad­li­ga bi­lar­na, åt­minsto­ne die­sel­bi­lar­na från de plat­ser vi pe­kar ut, sä­ger han.

Hur på­ver­kar det här de bil­bur­na i Stockholm?

– Det kom­mer fram­förallt på­ver­ka de som har die­sel­bi­lar ut­an klass­ning “Eu­ro 6”. De får lå­ta bli att kö­ra bil i in­ners­tan el­ler by­ta till en bil som kla­rar den här mil­jö­nor­men. Jag tror att de fles­ta in­te kom­mer att på­ver­kas nämn­värt. De som in­te har mil­jös­kad­li­ga bi­lar på­ver­kas in­te alls, sä­ger Da­ni­el Helldén.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

MILJÖZON. Det står nu klart att Stock­holms stad ska ar­be­ta med mil­jö­zo­ner där det ska rå­da die­sel­för­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.