Cy­kel­ka­os vid Råcksta - trots p-hus

Vid Råcksta t-ba­na är det of­ta fullt med par­ke­ra­de cyklar. Men i p-hu­set pre­cis bred­vid ga­par cy­kel­par­ke­ring­ar­na tom­ma.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Eve­li­na Hertz

Få an­vän­der cy­kel­par­ke­ring­en in­ne i Råcksta p-hus, trots att den är gra­tis och en­ligt sta­den säk­ra­re än par­ke­ring­en ut­an­för tun­nel­ba­nan.

– Jag viss­te fak­tiskt in­te att det fanns en cy­kel­par­ke­ring där. Ti­digt på mor­go­nen finns det plats här men på ef­ter­mid­da­gen står of­ta cyklar över­allt fast­låsta i varand­ra, sä­ger Mer­se­deh Sam- mah, som bor i Bec­kom­ber­ga och som all­tid par­ke­rar sin cy­kel ut­an­för tun­nel­ba­nan.

En­ligt Christian Rock­ber­ger, VD för Stockholm par­ke­ring, kan cy­kel­par­ke­ring­en vid tun­nel­ba­nan va­ra en orsak till att få par­ke­rar i ga­ra­get. De job­bar nu med att ska­pa fler cy­kel­par­ke­ring­ar – som folk vill an­vän­da.

– Att ska­pa fler cy­kel­par­ke­ring­ar är del­vis ett nytt upp­drag. Där­för pro­var vi med­ve­tet oli­ka ty­per av cy­kel­par­ke­ring­ar för att se hur ef­ter­frå­gan ser ut, sä­ger Chr­tisti­an Rock­ber­ger.

Någ­ra sta­tio­ner bort, i Åkes­hov p-hus, finns sex cy­kel­box­ar som man kan hy­ra för en hund­ring i må­na­den. Där tit­tar man ock­så på att stäl­la dit fler box­ar.

En­ligt Christian Rock­ber­ger kan det även bli tal om en så­dan lös­ning i Råcksta.

– Ef­ter­frå­gan på cy­kel­box- ar­na är störst trots att de kos­tar peng­ar. Folk tyc­ker att de får nå­got för peng­ar­na när de kan stäl­la in cy­keln på ett säk­ra­re, låst stäl­le och även för­va­ra hjälm och över­drags­klä­der där, sä­ger Christian Rock­ber­ger.

Men Mer­se­deh Sam­mah tror in­te att hon skul­le hy­ra en box om det fanns i Råcksta.

– Nej, jag bor så nä­ra och har all­tid bråt­tom så jag vill se hur många mi­nu­ter jag har in­nan tun­nel­ba­nan går, ha­ha. Men det vo­re bra om det fanns cy­kel­pum­par, sä­ger hon.

FOTO: EVE­LI­NA HERTZ

TRÅNGT. Mer­se­deh Sam­mah par­ke­rar ut­an­för t-ba­nan trots att det är trångt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.