Stockholm vill va­ra med och an­ord­na fot­bolls-EM 2020

Stock­holms stad och Sol­na stäl­ler sig bakom Svens­ka fot­bolls­för­bun­dets an­sö­kan om att stå värd för fot­bolls-EM 2020. Om an­sö­kan går ige­nom ska fle­ra mat­cher spe­las på Fri­ends Are­na.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Cla­rence Fren­ker

Brys­sel har ti­di­ga­re ut­nämnts till en av 13 ar­ran­görs­stä­der till fot­bolls-EM 2020. Men den bel­gis­ka hu­vud­sta­den kom­mer san­no­likt in­te hin­na byg­ga klart den tän­ka are­nan i tid. Nu le­tar UEFA ef­ter en er­sätt­nings­stad.

Stockholm är en av de till­frå­ga­de och nu stäl­ler sig Stock­holms stad och Sol­na ge­men­samt bakom Svens­ka fot­bolls­för­bun­dets an­sö­kan om att ta över som värd för fle­ra av mat­cher­na om Brys­sel in­te läng­re skul­le va­ra ak­tu­ellt. Det upp­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stockholm i ett press­med­de­lan­de.

– Vi lig­ger i fram­kant när det gäl­ler att ar­ran­ge­ra in­ter­na­tio­nel­la eve­ne­mang, och det här skul­le va­ra oer­hört bra för be­söksnä­ring­en. Att ar­ran­ge­ra sto­ra eve­ne­mang är in­te ba­ra ro­ligt för Stock­hol­mar­na. Det är även en del i ar­be­tet för att lång­sik­tigt stär­ka Stock­holms va­ru­mär­ke, sä­ger Stock­holms fi­nans­bor­gar­råd Karin Wann­gård i en kom­men­tar.

Fot­bolls EM 2020 samar­ran­ge­ras av 13 stä­der runt om i Eu­ro­pa. Om Stockholm tar över som värdstad skul­le tre grupp­mat­cher och en åt­ton­dels­fi­nal spe­las på Fri­ends Are­na.

UEFA kom­mer att fat­ta be­slut den 7 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.