Att as­kunga en Röst­lund D

Bromma Tidning - - VÄSTERORT -

en svens­ke man­nen klär sig – la­gom. Och det är väl helt okej, tyc­ker bokak­tu­el­la stil­proff­set Oscar Arr­sjö. Men li­te hår­da­re går det allt att bras­sa på med per­son­li­ga ut­tryck.

– Jäm­fört med and­ra län­der har vi en hyf­sat jämn nivå. Få da­lar, men även få top­par på ett typiskt svenskt, la­gom sätt, tyc­ker Oscar Arr­sjö, och ef­ter­ly­ser fler män som vå­gar ta ut stil­sväng­ar­na.

Han skis­sar upp ett typiskt ic­ke­mo­de för en sven­ne­ba­nan, som ”klär sig för att smäl­ta in i stäl­let för att stic­ka ut”:

– Om du bär mörk­blå jeans, en ru­tig skjor­ta och en för stor mörk ka­vaj, så är det ing­en som blir ny­fi­ken på man­nen bakom dres­sen. Klä­der är ett fan­tas­tiskt sätt att för­med­la din per­son­lig­het, så tänk till!

För de män mel­lan 15 år och dö­den som be­hö­ver hjälp med sitt mo­de­grubb­lan­de har Oscar Arr­sjö nu skri­vit boken ”Klä dig för fram­gång”. Och med fram­gång me­nas vad du än vill fäs­ta för de­fi­ni­tion vid or­det: på job­bet, i kär­le­ken, el­ler kanske när det gäl­ler att få re­spekt av kom­pis­gäng­et.

– Jag vill hjäl­pa män att en­kelt hit­ta rätt klä­der så de får de för­de­lar som kom­mer med en ge­nom­tänkt ytt­re. De­tal­jer­na och hel­he­ten, det är den he­li­ga kom­bi­na­tio­nen.

Stil för mind­re peng

Mås­te det va­ra dyrt då? Nej, Oscar Ar­sjö tyc­ker att det myc­ket väl går att bli sti­lig med hjälp av låg­pris­ked­jor.

– Och se­cond hand är jät­te­bra. Spe­ci­ellt om du kan skräd­da själv och fixa till ut­da­te­ra­de pass­for­mer från förr. Just pass­for­men är det van­li­gas­te kla­vertram­pet som svens­ka män gör, en­ligt ho­nom. – De som fått li­te kalas­ku­la, el­ler fram­gångs­mage om du hell­re vill kall­la det så, väl­jer en ka­vaj som pas­sar över ma­gen. Då blir är­mar­na för långa, som på en oran­gu­tang. Gå till en bra skräd­da­re så ord­nar det sig. Oscar Arr­sjös säk­ras­te tips för den som vill se fa­shio­na­bel ut är att sat­sa på en bra bas­gar­de­rob i ne­utra­la fär­ger. Skjor­ta, t- shirt, chi­nos, jeans, rock, ka­vaj, tre par skor: käng­or, snea­kers, låg­skor i skinn. – Grått, blått och svart kan du byg­ga på med lju­sa­re ku­lö­rer. Om du bör­jar din gar­de­rob med den ro­sa bom­bar­jac­kan, då kan det bli klu­rigt att gå vi­da­re. FÖRS­TA HETERODEJTEN PÅ GRÖ­NA LUND

Front­men col­lec­tion. Öv­rigt: Sir of Swe­den. – Of­tast är den en ar­bets­gi­va­re som bju­der på jul­fest och då är det trev­ligt att vi­sa upp­skatt­ning ge­nom att klä upp sig. Det bi­drar till fest­stäm­ning­en. Och jeans­skjor­ta är ett li­te tuf­fa­re val men än­då upp­klätt. Välj ett ju­ligt ele­ment i kläd­seln. Det kan va­ra en grön slips, el­ler kanske en röd näs­duk. Här har jag valt en vin­röd ka­vaj. Men stan­na vid ett ele­ment! Om du läg­ger till ett par grö­na byx­or till det här blir du en jul­gran. Och skip­pa tom­teslip­sen. Stil och ploj fun­ge­rar in­te ihop. Om du vill va­ra en plo­jig snub­be med själv­ly­san­de gra­nar på kep­sen så var det, men det går in­te hand i hand med stil.

– Du ska klä dig ef­ter per­son­lig­het. Om du all­tid har ka­vaj är det na­tur­ligt på dej­ten. Men är du en roc­ker så blir det en stä­dad ver­sion av dig. Tje­jer kan bli obe­kvä­ma av skjor­ta och slips vil­ket ska­par di­stans och du vill att det ska va­ra be­kvämt....

Jac­ka: JULFESTEN

ORI­GI­NAL. Röst­lund Jons­son som vi är va­na att se ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.