Nu kom­mer su­per­tvätt­stu­gan

I ett av Stock­holms se­nas­te bo­stads­pro­jekt tes­tas en helt ny form av tvätt­stu­ga.

Bromma Tidning - - HEMMA - Mi­chael Toll

Tvätt­stu­gan stic­ker ut

Nu är det slut med tvätt­stu­gor som står tom­ma på nät­ter­na och är full­bo­ka­de på da­gar­na. I den nya tvätt­stu­gan är det ba­ra drop in och den är öp­pen dyg­net runt. Stock­holms tvätt­stu­gor är idag of­ta sy­no­nymt med full­bo­kat, folk som drar över ti­den, ar­ga lap­par från gran­nar och en stän­dig käl­la till ir­ri­ta­tion.

Nu kan det bli änd­ring på det. Ett nytt sätt att byg­ga tvätt­stu­gor tes­tas just nu på Kungs­hol­men, och det har om­gå­en­de vi­sat sig va­ra en suc­cé.

– Det finns all­tid le­di­ga ma­ski­ner. Det här har va­rit ett su­per­lyc­kat drag, sä­ger Mi­kael Sav­borg, de­lä­ga­re på fas­tig­hets­ut­veck­la­ren AG Pro­per­ti­es som ut­veck­lat den nya tvätt­stu­gan.

8 styc­ken tvätt­ma­ski­ner till 140 lä­gen­he­ter är egent­li­gen all­de­les för få. Men tack va­re fle­ra smar­ta drag har ma­skin­par­ken vi­sat sig du­ga mer än väl. Det som gör att tvättut­rym­met stic­ker ut är fle­ra. Bland an­nat att ba­ra är drop-in som gäl­ler, att he­la tvätt­rum­met är lju­di­so­le­rat (lju­dan­lägg- ning finns) och att man tillåts tvät­ta dyg­net runt.

Till viss del kom­mer in­spi­ra­tio­nen från så kal­la­de ”co­in laund­ry”, dyg­net runt-öpp­na tvätt­bu­ti­ker ut­om­lands där man sit­ter och vän­tar på sin ma­skin.

Här har man dock ta­git det ett steg läng­re.

– Tvätt­stu­gor idag är väl­digt of­ta en out­nytt­jad re­surs. De an­vänds ba­ra vis­sa ti­der på dyg­net och är då all­tid full­bo­ka­de. Res­ten av ti­den står de tom­ma. Det vil­le vi kom­ma runt och tack va­re lju­di­so­le­ring­en är det ing­en i hu­set som störs om man kör en ma­skin mitt i nat­ten, sä­ger Mi­kael Sav­borg.

”Vil­la – på 20 kvadrat”

Tvätt­stu­gan lig­ger i nya bo­stads­kon­cep­tet ”15/20” och är en­dast en av fle­ra lös­ning­ar på hur man ska­par ett at­trak­tivt och ytef­fek­tivt bo­en­de.

– Vi har ska­pat en Djurs­holms­vil­la, fast på 20 kvadrat. All bo­en­de- nyt­ta i en vil­la finns, en­da skill­na­den är att man de­lar ytor­na med and­ra i hu­set, sä­ger Mi­kael Sav­borg.

En­ligt ho­nom har kon­cep­tet bli­vit en suc­cé. In­te minst tvätt­stu­gan som bli­vit ett rum där gran­nar träf­fas och har trev­ligt.

– Tvätt­stu­gan har bli­vit en so­ci­al mö­tes­plats, ut­an att det är på­tving­at. De bo­en­de träf­fas verk­li­gen och hu­set blir mer le­van­de, sä­ger Mi­kael Sav­borg.

Fle­ra and­ra byggak­tö­rer ska ha bli­vit in­spi­re­ra­de av tvätt­stu­ge­lös­ning­ar­na och det här är nå­got som kan kom­ma att spri­da sig. Att bo mind­re, och se­dan de­la ge­men­sam­het­sy­tor med si­na gran­nar, är en sam­hällst­rend som ba­ra ökar.

– Med da­gens bo­stads­pri­ser är var­je kvadrat­me­ter vik­tig. Da­gens ge­ne­ra­tion har ing­et be­hov av att äga allt till hund­ra pro­cent. Det gyn­nar al­la att man kan ge­men­sam­het­sy­tor öpp­na för al­la gran­nar och en egen mind­re privat boy­ta, sä­ger Mi­kael Sav­borg.

FRAM­TI­DENS TVÄTT­STU­GA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.