REK­TO­RER OM TRAFIKSÄKERHET VID SKO­LAN: För­äld­rar­na störs­ta pro­ble­met

Tra­fik­sä­ker­he­ten runt lan­dets sko­lor upp­levs som ett allt stör­re pro­blem, det vi­sar en ny un­der­sök­ning från If. Sex av tio rek­to­rer är oro­li­ga för att all­var­li­ga olyc­kor ska in­träf­fa – och den störs­ta tra­fik­fa­ran är för­äld­rar­na.

Bromma Tidning - - MOTOR - Text: Eri­ka Lin­dén Jans­son

Fler rek­to­rer lan­det runt an­ser att tra­fik­sä­ker­he­ten är ett pro­blem. 55 pro­cent av de 1 000 till­frå­ga­de rek­to­rer­na upp­ger att trygg­he­ten har mins­kat, en ök­ning på 10 pro­cen­ten­he­ter på fem år. 61 pro­cent är ock­så oro­li­ga för att nå­got all­var­ligt ska in­träf­fa, vil­ket kan jäm­fö­ras med 45 pro­cent år 2012.

En­ligt rek­to­rer­na är det för­äld­rar­na som skjut­sar si­na barn som är den störs­ta tra­fik­fa­ran.

För­säm­ra­de at­ti­ty­der

En av fem rek­to­rer tyc­ker dess­utom att för­äld­rar­nas at­ti­ty­der till tra­fi kreg­ler­na för­säm­rats de se­nas­te åren.

– Vi har gjort den här un­der­sök­ning­en se­dan 2007 och fort­fa­ran­de kan man in­te se myc­ket som går åt rätt håll. Att rek­to­rer­na ser fler för­äld­rar som strun­tar i tra­fik­reg­ler­na är oro­an­de, sä­ger Ca­ro­li­ne Uli­a­na, in­for­ma­tions­chef på If.

Det störs­ta tra­fik­pro­ble­met som upp­står vid sko­lor är att allt­för många bi­lar dy­ker upp sam­ti­digt och ska­par ka­os vid läm­ning och hämt­ning. He­la 72 pro­cent av rek­to­rer­na ser det­ta som ett gans­ka el­ler myc­ket stort pro­blem. Det­ta kan jäm­fö­ras med de 33 pro­cent som tyc­ker att höga has­tig­he­ter vid sko­lan är ett stort pro­blem.

– När tra­fi­ken känns osä­ker ut­an­för sko­lan vill fler för­äld­rar skjut­sa si­na barn, vil­ket gör att de i sin tur för­vär­rar tra­fi­ken. Det är en ond cir­kel som mås­te bry­tas bå­de ge­nom säk­ra­re in­fra­struk­tur och en at­ti­tyd­för­änd­ring hos för­äld­rar­na, sä­ger Ca­ro­li­ne Uli­a­na.

Mo­bi­ler ökar ris­ker­na

Tra­fik­ka­o­set som kan bil­das ut­an­för sko­lor­na blir in­te bätt­re av att för­äld­rar pra­tar i mo­bi­len bakom rat­ten. 16 pro­cent av rek­to­rer­na sä­ger att de ser det­ta var­je dag. Trots att la­gen mot mo­bi­lan­vänd­ning i bi­len skärpts är det fler rek- to­rer som vitt­nar om det be­te­en­det nu än ifjol.

– Den som pra­tar i mo­bi­len bakom rat­ten är dis­tra­he­rad och kan mis­sa ett barn som plöts­ligt spring­er ut på vägen. Hur stres­sad man än är på mor­go­nen mås­te man som skjut­san­de för­äl­der ta hän­syn till det, sä­ger Ca­ro­li­ne Uli­a­na.

Varu­bi­lar ock­så en tra­fikrisk

Men det är in­te ba­ra per­son­bi­lar som rör sig runt sko­lor­na. Yr­kestra­fik, som till ex­em­pel varu­bi­lar som le­ve­re­rar mat, pe­kas av 13 pro­cent av rek­to­rer­na ut som den störs­ta tra­fikris­ken hos dem.

– På vis­sa håll mås­te varu­bi­lar kö­ra in på skol­går­den, det kan va­ra trångt och fin­nas många barn som spring­er runt ut­an att se sig för. Det är en svår si­tu­a­tion som in­te får glöm­mas bort när man pra­tar om tra­fik­sä­ker­he­ten, sä­ger Ca­ro­li­ne Uli­a­na.

Det störs­ta tra­fik­pro­ble­met som upp­står vid sko­lor är att allt­för många bi­lar dy­ker upp sam­ti­digt och ska­par ka­os vid läm­ning och hämt­ning.

MÅNGA BARN OCH MÅNGA BI­LAR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.