Var­för är det in­te ak­tu­ellt med mo­dul­hus i Ålsten?

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Lou­i­se

Svar till MP: Ta mer an­svar för ny­an­län­da:

Kä­ra MP, ni väd­jar till kom­mu­nens in­ne­vå­na­re att ta so­li­da­riskt an­svar för ny­an­län­da. Ja, den da­gen ni pla­ce­rar ett mo­dul­hus i Ålsten el­ler Hög­lan­det så kanske vi lyss­nar på vad ni sä­ger.

Er tro­vär­dig­het är li­ka med noll, då and­ra de­lar i kom­mu­nen får ta stort an­svar bå­de för ny­an­län­da i form av hem för en­sam­kom­man­de och bo­en­de för ny­an­län­da med up­pe­hålls­till­stånd. Även ny­bygg­na­tion i form av tu­sen­tals lä­gen­he­ter pla­ne­ras på fle­ra stäl­len. Vi bör­jar ju tyc­ka att det är jät­te­kons­tigt att ing­et av det­ta på­ver­kar just Hög­lan­det och Ålsten med om­nejd. Som sagt, det finns ju plats på des­sa stäl­len. Och att flyt­ta forn­min­nen och tän­ja på gräns av na­tur­re­ser­vat och lik­nan­de fun­ge­rar ju på and­ra stäl­len.

Vo­re myc­ket in­tres­sant att hö­ra var­för det ald­rig är ak­tu­ellt med mo­dul­hus el­ler sto­ra bygg­pro­jekt just där.

Pub­li­ce­rad 30 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.