Lyx­bils­tju­ven fast igen

För­ra fre­da­gen greps den 17-åri­ge lyx­bils­tju­ven ef­ter att ha va­rit på rym­men i sex da­gar. Han är nu häk­tad, miss­tänkt för grov stöld.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Eve­li­na Hertz

Det var lör­da­gen för två vec­kor se­dan som sjut­ton­å­ring­en lyc­ka­des rym­ma från det bo­en­de där han av­tjä­nar sex må­na­ders slu­ten ung­doms­vård. Han greps se­dan i Ham­mar­by sjö­stad för­ra fre­da­gen och häk­ta­des i bör­jan av vec­kan.

– Han har sut­tit fri­hets­be­rö­vad sen dess och igår (läs i mån­dags) blev han häk­tad av At­tun­da tings­rätt, sä­ger Nik­sa Lu­cic, as­si­sten­t­å­kla­ga­re vid Nor­rorts åkla­gar­kam­ma­re.

San­no­likt miss­tänkt

Sjut­ton­å­ring­en är på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för en grov stöld som ska ha be­gåtts i en bostad i Nor­rort. Han har ti­di­ga­re stu­lit bi­lar och kört med dem i höga has­tig­he­ter i bland an­nat Väs­te­rort och Jär­fäl­la.

Var han en­sam vid gri­pan­det?

– Jag var in­te med vid själ­va gri­pan­det och kan in­te sä­ga nå­got om ifall han ha­de säll­skap el­ler in­te, sä­ger Nik­sa Lu­cic. Han fort­sät­ter: – Ef­tersom det är en på­gåen­de ut­red­ning kan jag in­te kom­men­te­ra nå­got yt­ter­li­ga­re på grund av ut­red­nings­sek­re­tess.

Åtal ska väc­kas se­nast 13 no­vem­ber.

17-åring­en är nu häk­tad av At­tun­da tings­rätt. Se­dan 2015 har han stu­lit lyx­bi­lar i bland an­nat Väs­te­rort och Jär­fäl­la. Obs bi­len på bil­den har ing­et med hän­del­sen att gö­ra.

HÄK­TAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.