De tog pri­set för läs­ki­gas­te go­di­set

Halloween är över för den här gång­en. Pri­set för det för­mod­li­gen läs­ki­gas­te go­di­set i vec­kan tog Kattstal­let i Väl­ling­by. Skul­le du vå­ga sät­ta tän­der­na i det här?

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Eve­li­na Hertz eve­li­na.hertz@di­rekt­press.se

För­ra hel­gen fi­ra­des Halloween på Kattstal­let i Väl­ling­by med kafé och öppet hus. Det med en tår­ta som al­la katt­vän­ner nog kän­ner igen allt­för väl.

– Det var en av vå­ra vo­lon­tä­rer, Le­na An­ders­son, som kom på idén. Det ska ju va­ra li­te äck­ligt, läs­kigt och skräm­man­de på Halloween och det syn­tes att hon job­bat med ski­ti­ga katt­lå­dor, ha­ha, sä­ger Ca­reen True, chef på Kattstal­let i Väl­ling­by.

Kaksmu­lor och cho­klad ha­de näm­li­gen gjorts till ett myc­ket tro­vär­digt in­ne­håll i en katt­lå­da. Helt klart ing­et för äc­kel­ma­ga­de och go­di­set väck­te ny­fik­na blic­kar bland be­sö­kar­na, en­ligt Ca­reen True.

– Har man kat­ter lig­ger det ju nä­ra till hands. Det var någ­ra mo­di­ga och gla­da en­tu­si­as­ter som vå­ga­de pro­va och sa att det var jät­te­gott. Men upp­läg­get var ju kans­ke siså­där ap­tit­ligt, sä­ger Ca­reen True.

Men go­di­set gick åt och bland fi­kat fanns även an­nat som spök­ma­räng­er och spin­del­ka­kor för de in­te rik­tigt li­ka mo­di­ga be­sö­kar­na.

Kattstal­let ord­nar kafé sista sön­da­gen var­je må­nad och den 26 no­vem­ber är det dags för jul­mark­nad.

– Då bru­kar det va­ra jät­te­myc­ket folk så vi får se vad vi hit­tar på till dess, sä­ger Ca­reen True.

KATTASTROFALT ÄCK­LIGT. Kattstal­let har in­te ba­ra gul­li­ga kat­ter. Skul­le du vå­ga tes­ta de­ras otro­ligt läs­ki­ga Hal­lo­weengo­dis?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.