Start­skot­tet för cen­tra­la Bromma – 100 nya bo­stä­der

Åkeslund, Riks­by och Åkes­hov ska växa med 3000-4000 nya bo­stä­der. Nu pe­kas de all­ra förs­ta bo­stä­der­na ut in­om pro­gram­met för om­rå­det – 100 nya hy­res­rät­ter i ”Stock­holms­hus”.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz

Pla­ner­na för Cen­tra­la Bromma be­rör stads­de­lar­na Åkeslund, Riks­by och Åkes­hov. Här pla­ne­ras det för mel­lan 3000- 4000 nya bo­stä­der. Även ett helt nytt Brom­ma­plan är en del av pla­ner­na.

Nu kan Stock­holms­hem bli förs­ta bo­lag att få en mar­kan­vis­ning in­om pro­jek­tet. Mel­lan Spånga­vä­gen, Se­dum­bac­ken och ko­lo­ni­om­rå- det Kor­tenslund vill de byg­ga 100 hy­res­rät­ter i kon­cep­tet ”Stock­holms­hus”. Hu­sen är ett sa­m­ar­be­te mel­lan Stock­holms all­män­nyt­ti­ga bo­stads­bo­lag (se fak­taru­ta) som ge­men­samt ploc­kat fram det fär­di­ga kon­cep­tet för att kun­na för­kor­ta pro­jekt­ti­den och hål­la kost­na­der­na ne­re.

Pla­ne­rad bygg­start 2019

Stock­holms­hem är en av många bygg­her­rar som skic­kat in an­sö­kan till sta­den om att få byg­ga in­om pla­nen för Cen­tra­la Bromma. De fles­ta har skic­kat in en ge­ne­rell in­tres­se­an­mä­lan me­dan Stock­holms­hem pe­kat ut den här plat­sen spe­ci­fikt. Ef­tersom plat­sen lig­ger i an­slut- ning till re­dan be­fint­lig be­byg­gel­se så kan de få mar­kan­vis­ning­en re­dan nu.

Den 9 no­vem­ber ska ex­plo­a­te­rings­nämn­den be­slu­ta om mar­kan­vis­ning­en. Om allt går vägen är pla­nen att bygg­star­ta 2019 och att de nya hy­res­gäs­ter­na ska kun­na flyt­ta in år 2021.

Men de förs­ta mar­kan­vis­ning­ar­na för det som egent­li­gen är Cen­tra­la Brom­mas förs­ta etapp, som lig­ger bakom Kvarn­backs­vä­gen, drö­jer till nå­gon gång i vår.

”En ny stads­del”

– Vi har en bit kvar där. I och med att det i prin­cip är en ny stads­del så mås­te vi få upp struk­tur­dra­gen in­nan vi kan bör­ja mar­kan­vi­sa. Vi mås­te ve­ta att vi får plats med allt från hur ska led­ning­ar­na un­der mark gå, hur ga­tor­na ska gå, var sko­lor­na ska få plats och så vi­da­re, sä­ger So­fia Ider­heim, hand­läg­ga­re på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret.

Brom­ma­plan görs om

Även en to­tal om­vand­lig av Brom­ma­plan är en del av pla­ner­na för Cen­tra­la Bromma. Där har JM se­dan länge pe­kats ut som hu­vu­dent­re­pre­nör. Men ar­be­tet med de­talj­pla­ner­ar­be­tet har pa­u­sats i vän­tan på ett be­slut om en flytt av Åkes­hovs re­nings­verk vil­ket är en för­ut­sätt­ning för pro­jek­tet.

FOTO: SVENS­KA BO­STÄ­DER/FAMILJEBOSTÄDER/STOCK­HOLMS­HEM

NYA BO­STÄ­DER. Stock­holms­hu­sen är ett fär­dig kon­cept som ska för­kor­ta pro­jekt­ti­der och kost­na­der. Här är en ex­em­pel­bild på hur hus­kon­cep­tet ser ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.