Allt fler äld­re hem­lö­sa – Sven, 63, le­ver i sin bil

An­ta­let äld­re hem­lö­sa i Stock­holm ökar. En av dem är Sven Ber­gan­der, som so­ver i sin bil på Brom­ma­plan. I vint­ras gjor­de han det sit­tan­des – i mi­nus­gra­der. Det vill han in­te gö­ra igen. An­ta­let äld­re hem­lö­sa ökar i Stock­holm

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Per Lars­son SÄG VAD DU TYC­KER! BROMMATIDNING.SE

Siff­ror vi­sar att an­ta­let hem­lö­sa, äld­re ökar i Stock­holm. 63- åri­ga Sven har so­vit i sin bil på Brom­ma­plan i om­kring ett år. Nu vill han slip­pa en till vin­ter i ky­lan.

– Det är vär­re när det reg­nar än när det är 2-3 mi­nus­gra­der. Jag får ju in fukt i bi­len som sät­ter sig i klä­der­na. Jag har slängt fle­ra par skor och byx­or som har mög­lat, sä­ger Sven Ber­gan­der.

I runt ett års tid har han bott i sin bil på Brom­ma­plan. På da­gar­na kör han iväg för att ga­tan ska kun­na stä­das. Han dröm­mer om en hus­bil, men vägen dit är lång.

Sven Ber­gan­der le­ver på en del­tidspen­sion och får bi­drag. To­talt blir det 4 500 kro­nor i må­na­den. Det ska fram­förallt räc­ka till mat och ben­sin för att hål­la bi­len torr.

Han är in­te hel­ler en­sam om sin si­tu­a­tion. An­ta­let äld­re hem­lö­sa i Stock­holm har un­der de se­nas­te åren ökat sta­digt. 2016 sak­na­de 204 per­so­ner som var 65 år el­ler äld­re bostad, en­ligt sta­tistik från Stock­holms stad. En siff­ra som kom­mer öka yt­ter­li­ga­re, en­ligt Stads­mis­sio­nen.

– Vi ser allt fler äld­re med låg in­komst som in­te kla­rar av sin hy­ra. Men det finns inga enk­la sätt att kli­va ur sitt nu­va­ran­de bo­en­de och in i ett nytt ef­tersom det sak­nas mind­re, bil­li­ga hy­res­rät­ter på mark­na­den, sä­ger An­na Jo­hans­son, so­ci­al­chef på Stads­mis­sio­nen.

Stock­holms stad ge­nom­för i år en sats­ning på 5 mil­jo­ner kro­nor öron­märk­ta för ar­be­te för att mot­ver­ka hem­lös­het bland äld­re. Ett nytt bo­en­de som tillå­ter ett ak­tivt miss­bruk samt fle­ra trä­nings­lä­gen­he­ter är två ex­em­pel. En för­änd­ring krävs ock­så på bo­stads­mark­na­den, en­ligt Cla­ra Lind­blom ( V), äldre­bor­gar­råd.

– Vi mås­te ha en ökad till- gång till hy­res­rät­ter med rim­li­ga hy­ror. En hård bo­stads­mark­nad kom­bi­ne­rat med ett då­ligt pen­sions­sy­stem gör att fler ris­ke­rar att ham­na i hem­lös­het, sä­ger hon.

Sven Ber­gan­der har pre­cis ta­git en dusch och ätit lunch på Stads­mis­sio­nens äldre­cen­ter på Kungs­hol­men när vi träf­far ho­nom. Hit kom­mer han of­ta se­dan han hör­de ta­las om verk­sam­he­ten för ett par må­na­der se­dan.

Den här gång­en vill han slip­pa till­bringa vin­tern i bi­len. Med hjälp av oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner för­sö­ker han skra­pa ihop till­räck­ligt med peng­ar för att nå sitt mål – en hus­vagn.

– Jag le­tar ef­ter den bil­li­gas­te jag kan hit­ta. Nå­got jag kan re­no­ve­ra och do­na med själv. Då blir jag väl­digt nöjd, sä­ger han.

Vi ser allt fler äld­re med låg in­komst som in­te kla­rar av sin hy­ra.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

HÅRT LIV. Sven Ber­gan­ders föt­ter är helt upp­svull­na på grund av sin sov­ställ­ning i bi­len. Där­för har han slu­tat ta av sig dem un­der nät­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.