NÄS­TA STA­TION: BROMMA TRACKS

I Brom­mas nya kvar­ter går tu­ben näs­tan in i var­dags­rum­met.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Text: El­li­nor Prawitz | Foto: Mi­kael An­ders­son

Ipro­jek­tet Bromma tracks bor man minst sagt kol­lek­tiv­tra­fik­nä­ra. Här har 249 bo­stads­rät­ter vux­it fram mitt emel­lan Drott­ning­holms­vä­gen och tun­nel­ba­ne­spå­ret vid Brom­ma­plan. ”De bor ju i prin­cip på spå­ret” har va­rit mång­as re­ak­tion när de sett hur bo­stä­der­na ta­git form, någ­ra av lä­gen­he­ter­na har si­na föns­ter ba­ra ett par me­ter från tun­nel­ba­nans spår.

Lä­get oro­ar in­te

Men är det verk­li­gen så il­la? In­te alls, me­nar fle­ra av de bo­en­de när vi ring­er på dör­rar­na en mån­dags­kväll.

– Vill ni kom­ma in och lyss­na?, sä­ger Lin­da Spo­lén som nyss flyt­tat in i en lä­gen­het till­sam­mans med sin dot­ter.

Vi kli­ver in och tit­tar ut över kö­er­na på Drott­ning­holms­vä­gen och vi hör – ingen­ting.

Lä­get var ald­rig nå­got som oro­a­de Lin­da Spo­lén, till och med flyg­pla­nen som pas­se­rar är sna­ra­re li­te ro­gi­van­de att se, me­nar hon. Istäl­let var det just när­he­ten till kom­mu­ni­ka­tio­ner som var det vik­ti­gas­te.

– Jag har bott på Ekerö och var less på att köa. Jag har tes­tat allt, cy­kel­pend­lat och så vi­da­re. Nu när jag bor här tjä­nar jag kans­ke en och en halv tim­me om da­gen till och från job­bet, sä­ger hon.

Lä­get var hel­ler ing­et som oro­a­de fa­mil­jen Ji­hem som bor i dör­ren bred- vid. In­ne hos dem kan vi ba­ra ana när tun­nel­ba­nan åker för­bi.

– Vi pla­ne­ra­de att hit­ta nå­got stör­re och gick in och såg det här Bromma tracks. Vi tänk­te fan vad coolt, pool och allt. Så vi har va­rit med sen förs­ta grus­hö­gen, ta­git spad­tag och allt ha­ha, sä­ger Pe­ter Ji­hem.

Pool i om­rå­det

Poo­len ja. Pre­cis som att vis­sa lä­gen­he­ter än­nu in­te är fär­dig­byg­ga är hel­ler in­te poo­len än­nu på plats. Men till näs­ta sä­song är det me­ning­en att den ska stå klar.

– Jag är pep­pad, men li­te ner­vös för hur det kom­mer bli. Vem kom­mer skö­ta den, och kom­mer hal­va Brom­ma­plan kom­ma hit och ba­da?, sä­ger Pe­ter Ji­hem och syf­tar på att det just nu är oklart för de bo­en­de på vil­ket sätt poo­len kom­mer att in­häg­nas.

Han är in­te en­sam om att fun­de­ra över poo­len.

– Poo­len loc­ka­de ingen­ting, när jag såg den fram­för mig tänk­te jag på så­na här sjas­ki­ga ho­tell i fil­mer där det lig­ger en dö­ing och fly­ter, ha­ha, sä­ger Alex­an­der Backlund som bott i hu­set i en dryg må­nad.

”Tänk­te li­te på hur det låg”

Än­nu står det mesta ner­pac­kat i flytt­kar­tong­er i den ny­bygg­da två­an. Va­let att flyt­ta kom ef­ter att han pas­se­rat byg­get i fle­ra års tid på väg mel­lan job­bet i stan och et­tan i Råcksta. Då var pro­jek­tet re­dan slut­sålt. Men många som köpt lä­gen­he­ter­na i förs­ta etap­pen val­de att säl­ja på en gång ut­an att själ­va flyt­ta in. Då var Alex­an­der en av dem som slog till.

– Jag tänk­te li­te på hur hu­set låg. Men i och med att det är en ron­dell på ena si­dan och Brom­ma­plan på and­ra så kör folk in­te så fort. Men man är väl­digt glad att man in­te kör bil när man ser hur det ser ut på vägar­na, sä­ger han.

Vi pla­ne­ra­de att hit­ta nå­got stör­re och gick in och såg det här Bromma tracks. Vi tänk­te fan vad coolt, pool och allt.

TRAFIKTYST. ”I och med att det är en ron­dell på ena si­dan och Brom­ma­plan på and­ra så kör folk in­te så fort”, sä­ger ny­in­flyt­ta­de Alex­an­der Backlund om hu­sens pla­ce­ring.

PIONJÄRER. ”Vi har va­rit med sen förs­ta grus­hö­gen, ta­git spad­tag och allt ha­ha”, sä­ger Pe­ter Ji­hem. Här till­sam­mans med Ju­li­a­na Ji­hem och bar­nen Di­a­mond, 4 år, och Prin­ce Mi­chael 1 må­nad.

BROMMA TRACKS. Ett nytt bo­stads­om­rå­de som lig­ger mitt emel­lan Brom­maplans tun­nel­ba­ne­spår och Drott­ning­holms­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.