Ing­et ont som in­te för nå­got gott med sig …

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA -

El­ler?

I vec­kan har det va­rit ex­tra trångt på tun­nel­ba­nan från Väl­ling­by in till kon­to­ret i Al­vik. An­led­ning­en skrev vi om för­ra vec­kan och sta­vas ban­ar­be­ten på spå­ret. Tå­gen går ba­ra på ett spår och med­för 10-mi­nu­ter­s­tra­fik på Häs­sel­by strand­lin­jen.

Dess­utom mås­te vi stac­kars pend­la­re by­ta tåg i Väl­ling­by för vi­da­re färd ut mot Häs­sel­by.

Nå­ja, just det kan man väl le­va med. Men träng­seln hörr­ni, her­re­gud. Härom­da­gen när jag brot­ta­de mig av tun­nel­ba­nan i Al­vik kän­de jag ett stör­re mot­stånd än van­ligt när jag för­sök­te kom­ma loss och ut ge­nom dör­rar­na. ”Hjälp”, hör­de jag bakom mig och fick syn på en kvin­na vars hör­lu­rar trass­lat in sig i min ryggsäck. Hon lu­ta­de sig fram­åt, höll i si­na hör­lu­rar och käm­pa­de för sitt liv för att in­te be­hö­va gå av på fel sta­tion.

Jag höll allt­så på att dra med mig en hel män­ni­ska av tå­get.

Ing­en pa­nik, hon kom loss in­nan dör­rar­na stäng­de. Och jag fick ett gott skratt till­sam­mans med en an­nan tjej ute på per­rong­en. Det led­de till ett trev­ligt sam­tal (japp, vi gnäll­de i kör på hur det var träng­re än van­ligt på tu­ben). Och jag gick vi­da­re mot job­bet med ett helt klart gla­da­re hu­mör än vän­tat.

Så tack till dig, tje­jen på per­rong­en i Al­vik i tis­dags mor­se. Fint än­då att kun­na gar­va ihop ef­ter än­nu en åk­tur som bo­skap i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.