Be­rät­ta hur Blac­ke­berg kan för­tä­tas

Bromma Tidning - - BROMMA -

Blac­ke­berg ska växa med tu­sen­tals nya bo­stä­der. Vi­sio­nen är bland an­nat att kny­ta ihop Blac­ke­berg med Söd­ra Äng­by ge­nom en för­tät­ning av Blac­ke­bergs­vä­gen och en to­tal om­vand­ling av om­rå­det runt Is­landstor­get.

Det stäl­ler en hel del krav på hur man ska pla­ne­ra för så som för­sko­lor, sko­lor och par­ker. Nu vill sta­den ha Brom­ma­bor­nas åsik­ter om vad man bör tän­ka på.

Den 7 no­vem­ber kloc­kan 18:30-20:30 an­ord­nas med­bor­gar­di­a­log i Blac­ke­bergs­sko­lan. Där kom­mer re­pre­sen­tan­ter från sta­den va­ra på plats för sva­ra på frå­gor och ta emot de bo­en­des syn­punk­ter.

FOTO: NYRÉNS AR­KI­TEK­TER

FÖR­TÄT­NING. Blac­ke­bergs­bac­ken är ett ex­em­pel, här fö­reslås HSB byg­ga lä­gen­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.