Al­viks tris­ta ga­ra­ge­por­tar blir konst

Gråa och tris­ta hus­fa­sa­der? Nej tack. Ge­nom pro­jek­tet Art ma­de this har fy­ra konst­nä­rer fått sät­ta färg på en trist last­kaj i Al­vik.

Bromma Tidning - - BROMMA - El­li­nor Prawitz 073-600 69 31 el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

– Mitt mål är att det ska va­ra ögongo­dis för de fles­ta, al­la ska hit­ta nå­got i sin egen smak.

Det sä­ger kre­a­tö­ren Ali Da­voodi som se­dan tre år till­ba­ka har konst­sam­ar­be­tet Art ma­de this till­sam­mans med fas­tig­hets­bo­la­get Va­sakro­nan. I det till­de­las ett an­tal kvinn­li­ga konst­nä­rer ett fa­sad­par­ti, en dörr el­ler till ex­em­pel ett el­skåp i oli­ka svens­ka stä­der för att sät­ta sin egen prä­gel.

Vill väc­ka käns­lor

I Bromma har fy­ra konst­nä­rer i år fått en last­kaj i Al­vik att hot­ta upp. En av dem är Beck­mans­stu­den­ten Kit­ty Schu­macher som må­lat om en dörr. Den har fyllts av ver­ket ” Egon” – en man­lig fi­gur i li­la klack­skor och blåa hands­kar med en orm slingran­des runt krop­pen.

– Jag kän­de att jag vil­le må­la nåt som kans­ke står i kon­trast till det man ser på ga­tan i van­li­ga fall. Och med mitt mo­tiv vil­le jag vi­sa nåt som bry­ter mot tra­di­tio­nel­la könsnor­mer, sä­ger hon.

Med kons­ten vill Kit­ty Schu­macher väc­ka käns­lor hos de som pas­se­rar den.

– Jag hop­pas att det kan bi­dra med li­te gläd­je kans­ke och pro­vo­ce­ra nå­gon som be­hö­ver pro­vo­ce­ras. Men sen är det väl all­tid kul med li­te färg i of­fent­li­ga rum fram­fö- rallt på det som an­nars är en gans­ka klas­sisk, trist in­du­stri­in­gång, sä­ger hon.

Ga­tu­konst ac­cep­te­rat

Konst­nä­rer­na har fått mer el­ler mind­re fria tyg­lar, ba­ra med en en­sta­ka rikt­lin­je.

– Så länge det in­te är po­li­tiskt el­ler krän­kan­de. Men vi har in­te stött på någ­ra pro­blem med det än­nu, sä­ger Ali Da­voodi.

In­om ra­men för pro­jek­tet har al­la konst­nä­rer fått be­talt för sin konst som även kom­mer be­ly­sas och för­ses med in­for­ma­tions­skyl­tar.

Un­der hös­ten har pro­jek­tet på­gått i Stock­holm, Gö­te­borg, Mal­mö och Uppsa­la. To­talt an­sök­te 580 konst­nä­rer om att få del­ta. 34 val­des ut.

Var­för upp­fat­tas in­te det här som klot­ter?

– Det är in­te upp till mig att sä­ga det. Jag trod­de att det skul­le va­ra mer mot­stånd, att folk skul­le frå­ga var­för man gör det här. Men på nå­got sätt blir det en stör­re ac­cep­tans när det är god­känt. Kans­ke har ti­der­na för­änd­rats ock­så, sä­ger Ali Da­voodi.

KONSTNÄR. Kit­ty Schu­macher har må­lat konst­ver­ket Egon på en last­kaj i Al­viks strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.