BP-spe­la­rens app ska få fler att li­ra spon­tan­fot­boll

Bromma Tidning - - BROMMA - El­li­nor Prawitz el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

– Det är som ett Po­ké­mon go för fot­boll, vi har lärt oss att det är lät­tast att be­skri­va det så. Men det är en stör­re so­ci­al aspekt här ef­tersom det är verk­lig fot­boll som ut­övas.

Så hur fun­kar det?

– Man lad­dar ner ap­pen och tar sig till en fot­bolls­plan som är ”ak­tiv” i ap­pen, där and­ra spe­la­re re­dan be­fin­ner sig. När man väl är på pla­nen så spe­lar man rik­tig fot­boll. Vi kal­lar det för ”mi­ni chal­leng­es”, som till ex­em­pel fri­spark­stäv­ling­ar. Sen re­gi­stre­rar man re­sul­ta­tet och på så sätt tar man sig fram­åt i sin spe­lar­kar­riär.

Hur kom ni på det här?

– Allt bör­ja­de med frågan ” var­för spe­las det så li­te spon­tan­fot­boll i dag?”. I dag är det and­ra loc­kel­ser som styr. Det ana­lo­ga kan in­te kon­kur­re­ra med det di­gi­ta­la, fot­bolls­spe­len blir bätt­re och bätt­re me­dan fot­boll som sport ser li­ka­dant ut. Vi för­sö­ker ta spor­ten till sam­ma ni­vå som det tek­nis­ka.

Hur grym är du själv på spe­let?

– Jag tror jag har le­vel 58 vil­ket är långt ifrån vå­ra bäs­ta an­vän­da­re, som är up­pe på näs­tan 100.

Spe­lar du fort­fa­ran­de i BP i spe­let?

– Nä nu har jag gått vi­da­re ha­ha, jag spe­lar i Sout­hamp­ton nu.

KLÄTTRA I KARRIÄREN. BP:s Christop­her Bran­de­born är en av med­grun­dar­na till det nya mo­bil­spe­let Just Foot­ball.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.