Brom­ma­bo häk­tad ef­ter stick­mor­det i Tra­ne­berg

Två unga män är nu häk­ta­de för mor­det i Al­vik för­ra vec­kan. En av dem är hem­ma­hö­ran­de i Bromma.

Bromma Tidning - - BROMMA - El­li­nor Prawitz

De två unga män som greps för mor­det på en 24- årig man i Tra­ne­berg, Al­vik, för­ra vec­kan har nu be­gärts häk­ta­de, miss­tänk­ta för mord på san­no­li­ka skäl – den hög­re miss­tan­ke­gra­den.

– Det har va­rit en del vitt­nes­för­hör och vi har häm­tat ihop en hel del an­nan be­vis­ning. Be­vis­ning­en är så stark att tings­rät­ten be­dö­mer att de är på san­no­li­ka skäl miss­tänk­ta, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Erik Wen­de­by.

En av de miss­tänk­ta är hem­ma­hö­ran­de i Bromma me­dan den and­ra är folk­bok­förd sö­der om stan. Var off­ret hör hem­ma vill åkla­ga­ren in­te gå in på, in­te hel­ler vad per­so­ner­na ha­de för an­knyt­ning till mord­plat­sen.

Kän­de off­ret och de miss­tänk­ta varand­ra?

– San­no­likt ha­de de kän­ne­dom om varand­ra. Men jag kan in­te gå in på det just nu.

Är det gäng­re­la­te­rat?

– Jag kan in­te sä­ga nå­got om det än­nu, det är li­te för ti­digt i ut­red­ning­en. Vi tit­tar för­ut­sätt­nings­löst på vad de här per­so­ner­na har för an­knyt­ning till varand­ra el­ler till gäng.

24-åring­en miss­hand­la­des med nå­got form av stick­va­pen för­ra mån­da­gen i Al­vik och av­led av ska­dor­na. De två häk­ta­de män­nen greps någ­ra da­gar se­na­re.

Po­li­sen le­tar även ef­ter yt­ter­li­ga­re per­so­ner som ska hö­ras för ut­red­ning­en och vill gär­na ha tips från all­män­he­ten.

– Vi tror att det finns en hel del per­so­ner som har kän­ne­dom om brot­tet så vi är in­tres­se­ra­de av tips. Bå­de från per­so­ner som fun­nits i när­om­rå­det och per­so­ner som har hört ta­las om det­ta från per­so­ner som va­rit in­blan­da­de i brot­tet, sä­ger Erik Wen­de­by.

HÄK­TA­DE. Två män är nu häk­ta­de på san­no­li­ka skäl miss­tän­ka för mor­det i Al­vik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.