Barna­ku­ten i Danderyd läggs ned

Barna­ku­ten vid Dan­de­ryds sjuk­hus är in­ne på sitt 19:e år. Men fler blir det in­te – vid års­skif­tet läg­ger av­del­ning­en ner.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Lot­ten Eng­bom lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

I sep­tem­ber 1999 öpp­na­de den barna­kut som drivs av Lä­kar­jou­ren Nord­ost men som lig­ger på Dan­de­ryds sjuk­hus om­rå­de.

– Barn­sjuk­hu­set på bland an­nat Danderyd ha­de stängt, och tre barn­sjuk­hus blev ett på Astrid Lind­grens barn­sjuk­hus. Det blev all­de­les för tungt för barna­ku­ten på ” ALB” och då öpp­na­de vi barna­ku­ten, sä­ger verk­sam­hets­che­fen Ol­le Sö­der.

Här tas pa­ti­en­ter i åld­rar­na 0 till 18 år emot, al­la årets da­gar, mel­lan kloc­kan 8 till 23. Val­len­tu­na, Tä­by och Danderyd hör till de vik­ti­gas­te upp­tag­nings­om­rå­de­na men pa­ti­en­ter­na kom­mer hit från Norr­täl­je, Sol­len­tu­na, Jär­fäl­la och Ös­terskär. Även Väs­te­rort och Mä­larö­ar­na.

– Vi har ett bra sa­m­ar­be­te med Astrid Lind­grens, när det är hård be­last­ning där hän­vi­sas de hit, sä­ger Ol­le Sö­der.

En som kom­mit hit i dag är Al­via, som har ont i ma­gen. Hen­nes mam­ma be­rät­tar att de åkt hit med al­la fy­ra bar­nen.

– Vi har bli­vit hän­vi­sa­de till Astrid Lind­grens men har åkt hit istäl­let var­je gång. Det är en lugn akut­mot­tag­ning, bra be­man­ning och trev­ligt be­mö­tan­de. Man får vän­ta i tim­mar på Astrid Lind­grens, sä­ger Al­vi­as mam­ma.

Ol­le Sö­der mär­ker ock­så att många för­äld­rar verk­li­gen vill träf­fa just en barn­lä­ka­re, och där­för är barna­ku­ten en trygg­het för många för­äld­rar.

– De för­äld­rar som får ve­ta att vi ska stänga är in­te alls gla­da, sä­ger han.

Han är själv kri­tisk till be­slu­tet att stänga ner barna­ku­ten i Danderyd.

– Vi kom till för att av­las­ta Astrid Lind­grens, och det be­hövs än i dag, kans­ke än­nu mer. När det är som värst har vi och ALB fullt. Men om vi in­te ha­de fun­nits är det klart att det va­rit out­härd­ligt på Astrid Lind­grens, sä­ger Ol­le Sö­der.

På ny­årsaf­ton stäng­er barna­ku­ten dör­ren för all­tid. Se­dan be­fa­rar Ol­le Sö­der att det blir tufft på Astrid Lind­grens barn­sjuk­hus.

El­la Boh­lin ( KD), barn -och äldre­lands­tings­råd, sä­ger så här om var­för de stäng­er ner barna­ku­ten:

– Vi pla­ne­rar en mer renod­lad och tyd­lig struk­tur för akut­vår­den. Då har vi in­fört en ny vård­ni­vå som he­ter nära­ku­ter. De har en tyd­lig kom­pe­tens bå­de för barn från noll år och ge­ri­a­trik.

Har ni va­rit miss­nöj­da med barna­ku­ten i Danderyd?

– Nej, det har vi in­te. Det hand­lar om att man in­te kun­nat slut­be­hand­la pa­ti­ent och att de till störs­ta de­len hjälpt barn med lät­ta­re åkom­mor. Vi vill att nära­ku­ter­na ska kun­na slut­be­hand­la, an­nars får vi den här ka­ru­sel­len då pa­ti­en­ter åker runt i vår­den.

Finns det in­te risk att kö­er­na till Astrid Lind­gren blir än­nu läng­re nu?

– Vi kom­mer tyd­li­ga­re sty­ra pa­ti­ent­flö­de­na. Vi för­stär­ker in­for­ma­tio­nen, och am­bu­lans­per­so­na­len ut­bil­das, så att man ham­nar på rätt vård­ni­vå från bör­jan.

Vi pla­ne­rar en mer renod­lad och tyd­lig struk­tur för akut­vår­den. Då har vi in­fört en ny vård­ni­vå som he­ter nära­ku­ter.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

VÅRD. Al­via får hjälp av sjuk­skö­ters­kan Ann For­se­li­us, som job­bat på barna­ku­ten i näs­tan åt­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.