Här vill flest läg­gas till sista vi­la

Brist på be­grav­nings­plat­ser? Långt ifrån – i Stock­holm finns tu­sen­tals. Men vis­sa är mer po­pu­lä­ra än and­ra. Vi lis­tar de grav­plat­ser som har flest ske­lett i gar­de­ro­ben.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Eli­nor Kar­lin

När det li­der mot all­hel­go­na så tänds lju­sen på Stock­holms kyr­ko­går­dar. På vis­sa brin­ner det star­ka­re än hos and­ra. Av drygt 5300 grav­sätt­ning­ar 2016 sked­de un­ge­fär hälf­ten av dem på Skogs­kyr­ko­går­den i Gam­la Enske­de. Den an­ri­ka kyr­ko­går­den är med på Une­scos världs­arvs­lis­ta och har plats för över 100 000 grav­plat­ser.

”15 be­grav­ning­ar idag”

– Skogs­kyr­ko­går­den har fem oli­ka ka­pell och ett kre­ma­to­ri­um på an­lägg­ning­en. Ba­ra imor­gon är det 15 be­grav­ningsce­re­mo­ni­er, sä­ger Mats Lars­son, di­rek­tör på kyr­ko­gårds­för­valt­ning­en.

Sett till ka­pa­ci­tets­ut­nytt­ja­de så finns det dock and­ra kyr­ko­går­dar som är mer po­pu­lä­ra. I topp finns de mind­re be­grav­nings­plat­ser­na Bränn­kyr­ka kyr­ko­gård och Galär­varvs­kyr­ko­går­den, trots att de egent­li­gen bör­jar bli ful­la.

– Galär­varvs­kyr­ko­går­den var från bör­jan re­ser­ve­rad åt ör­logs­flot­tan, och det är en av få som fak­tiskt är så gott som full. Här har man kun­nat för­kö­pa fa­mil­je­gra­var och på så sätt re­ser­ve­rat en grav, sä­ger Mats Lars­son.

Sak­nar cer­mo­ni­lo­kal

Men på bot­ten­si­dan hit­tar vi någ­ra av Stock­holms stör­re kyr­ko­går­dar. Strand­kyr­ko­går­den och Råcksta be­grav­nings­plats har bå­da enorm ka­pa­ci­tet, men få som nytt­jar den. Strand­kyr­ko­går­den (20 000 plat­ser) ha­de ba­ra 106 grav­sätt­ning­ar för­ra året. En­ligt Mats Lars­son är en stor or­sak att det in­te finns nå­gon ce­re­mo­ni­lo­kal. Nu pla­ne­ras det en mul­ti­re­li­giös lo­kal för att loc­ka hit fler.

– Be­grav­nings­by­rå­er­na fö­re­slår helst in­te Strand­kyr­ko­går­den, det blir ju krång­li­ga­re för dem att hål­la ce­re­mo­nin på ett an­nat stäl­le än där be­grav­ning­en sker, sä­ger Mats Lars­son.

Mus­lims­ka be­grav­ning­ar

Mats Ha­ge­lin är en­hets­chef för Råcksta be­grav­nings­plats. Han be­rät­tar att de ti­di­ga­re har gjort många mus­lims­ka be­grav­ning­ar, men att plat­ser­na vän­da mot Mec­ka nu ta­git slut. In­tres­set i öv­rigt är svalt och Mats Ha­ge­lin har si­na te­o­ri­er om var­för.

– Be­grav­nings­plat­sen är ri­tad för lig­gan­de grav­ste­nar. Då var det väl­digt po­pu­lärt, men nu är det in­te li­ka om­tyckt läng­re. Dess­utom finns det fle­ra kyr­ko­går­dar runt om oss som har rik­ti­ga kyr­kor, och det skul­le kun­na loc­ka många, sä­ger Mats Ha­ge­lin. Bromma kyr­ko­gård har en egen kyr­ka, vil­ket kan va­ra an­led­ning­en till att fär­re ut­nytt­jar sto­ra Råcksta be­grav­nings­plats.

Be­grav­nings­by­rå­er­na fö­re­slår helst in­te Strand­kyr­ko­går­den, det blir ju krång­li­ga­re för dem att hål­la ce­re­mo­nin på ett an­nat stäl­le än där be­grav­ning­en sker. SÄG VAD DU TYC­KER! BROMMATIDNING.SE

NÄ­RA KYR­KAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.