Mil­jo­ner i vinst åt risk­ka­pi­ta­lis­ter

In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka sko­lan fort­sät­ter växa och tjä­na sto­ra peng­ar på sko­lan. I år får ak­tieä­gar­na de­la på näs­tan 50 mil­jo­ner – en vinstut­del­ning som fått stark kri­tik.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Eli­na Lund­berg

In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka sko­lan är idag det störs­ta frisko­le­bo­la­get in­om grund­sko­lan i lan­det med 34 sko­lor, drygt 21 000 ele­ver i klass­rum­men och he­la 144 000 ele­ver som står i kö för att bör­ja i de­ras sko­lor näs­ta läsår.

Den här hös­ten gjor­des den en­skilt störs­ta ex­pan­sio­nen un­der ett skol­år i kon­cer­nens histo­ria när fy­ra nya sko­lor star­ta­des. Bland an­nat öpp­na­des en ny sko­la i Års­ta. Näs­ta på tur står Sund­by­berg och Hud­dinge.

Över­satt i siff­ror be­ty­der det vins­ter på över hund­ra mil­jo­ner kro­nor var­je år, de se­nas­te tre åren.

Vin­na­re: risk­ka­pi­tal­bo­lag

Att ägar­na skor sig på skol­fram­gång­en har fått hård kri­tik av ut­bild­nings­mi­nis­ter Gustav Fri­od­lin (MP), som an­ser att skat­te­peng­ar­na som går in i sko­lan en­bart ska gå till ut­bild­ning­en.

Men Jo­nat­han Ho­well, press­an­sva­rig på In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka sko­lan, till­ba­ka­vi­sar kri­ti­ken.

– Den sum­man kan jäm­fö­ras med att vi ock­så be­ta­lar 44,1 mil­jo­ner i fö­re­tags­skatt, sä­ger Jo­nat­han Ho­well.

Ut­del­ning­en på 1,14 kro­nor per ak­tie är rim­lig och di­rektav­kast­ning­en på 1,4 pro­cent är i lin­je med in­fla­tio­nen, un­der­stry­ker Jo­nat­han Ho­well.

Han po­äng­te­rar ock­så att de svens­ka ak­tieä­gar­na be­ta­lar skatt på sin vinst och att en del av Eng­els­ka sko­lans vinst bland an­nat går till ak­tieä­gar­na Tred­je AP-fon­den och AMF Pen­sion som för­val­tar pen­sions­spa­rar­nas peng­ar.

Li­ten del av ka­kan

Pen­sions­spa­rar­na får dock ba­ra en li­ten bit av vinst­ka­kan. AMF och Tred­je AP­fon­den äger till­sam­mans 4 pro­cent av ak­ti­er­na. Mer­par­ten går till hu­vud­ä­ga­ren, det ame­ri­kans­ka risk­ka­pi­tal­bo­la- get TA As­so­ci­a­tes med 71 pro­cent av ak­ti­er­na.

Eng­els­ka sko­lan har ock­så kri­ti­se­rats för att i år ha sökt och fått 20 mil­jo­ner kro­nor stats­bi­drag till läx­hjälp. Mest i lan­det – trots vins­ten. Det har gjort ut­bild­nings­mi­nis­tern ”he­ligt för­ban­nad”, en­ligt Af­ton­bla­det som först rap­por­te­ra­de om ny­he­ten.

– Vi har ti­di­ga­re år gett vå­ra ele­ver läx­hjälp och själ­va be­ta­lat för det. Nu finns det här bi­dra­get som al­la sko­lor har rätt till. Skol­ver­ket har be­slu­tat att ge det här bi­dra­get till oss. Vårt re­sul­tat har ing­et med det här att gö­ra, sä­ger Jo­nat­han Ho­well.

FOTO: ERIK SIMANDER

FRAMGÅNGSRIK KONCERN. Su­get ef­ter ord­ning och re­da är stort. In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka sko­lan har långa kö­er med ele­ver och gör sto­ra peng­ar på si­na sko­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.