Snab­lar vil­ken träd­gårds­tom­te!

Glöm tom­tar och gro­dor i träd­går­den. Chris­ter Fred­riks­son i Häs­sel­by vil­las­tad har en fy­ra me­ter hög af­ri­kansk ele­fant bakom knu­ten. Var­för? – Den är störst, sä­ger han.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Text: Eve­li­na Hertz | Foto: Mi­kael An­ders­son

För fem år fick Chris­ter Fred­riks­son, bo­en­de i Häs­sel­by vil­las­tad, syn på en af­ri­kansk ele­fant (japp, i na­tur­lig stor­lek) på en auk­tions­sajt. Han vil­le slå till men nå­gon an­nan ha­de re­dan hun­nit fö­re.

– Men han som köpt den ha­de in­te tid att häm­ta den i Strömstad så jag er­bjöd mig att kö­ra upp den. Sen ha­de jag den i träd­går­den i fem år tills han vil­le ha till­ba­ka den, sä­ger Chris­ter Fred­riks­son.

Chris­ter fick då tips om en an­nan ele­fant till sa­lu, den här gång­en i Fa­ce­book­grup­pen ”Ud­da ting”. För 25 000 pix blev den hans. Se­dan två må­na­der till­ba­ka står ele­fan­ten på tom­ten och blic­kar ut över ga­tan.

– Al­la som går för­bi blir gla­da och gran­nar­na äls­kar den. Jag fick ett med­de­lan­de av en gran­ne som sa att det var ett him­la kac­kel i träd­går­den, då var det

en da­gis­klass som stod där och tit­ta­de, sä­ger Chris­ter. Men av al­la djur, var­för en ele­fant?

– Den är ju störst! Jag har sett flod­häs­tar ock­så men det är in­te min grej.

Ele­fan­ten är fy­ra me­ter hög och vä- ger 300 ki­lo. Den är gjord av glas­fi­ber och går att ta isär i sex de­lar. Ef­tersom den går att flyt­ta be­hövs en­ligt Chris­ter ing­et bygg­lov.

Även om ele­fan­ten tål vä­der och vind gans­ka bra finns en risk att den med ti­den kan bli li­te sol­blekt. Men Chris­ter har en plan för det ock­så.

– Om den blir för­störd ska jag må­la den ro­sa. Du vet, man bru­kar sä­ga att man ser ro­sa ele­fan­ter på fyl­lan, ha­ha.

I träd­går­den står ock­så två pryd­nads­le­jon som Chris­ter köpt på Bloc­ket. Men i dags­lä­get har han inga pla­ner på att ut­ö­ka sin ”djur­park”.

– Nej, men i så fall skul­le det va­ra med en till ele­fant, sä­ger han.

Har den nå­got namn?

– Nej,vi kal­lar den ba­ra för ele­fan­ten. Det finns fak­tiskt en tred­je ele­fant i Sve­ri­ge som står hos ett fö­re­tag. De kal­lar den för ”ele­fan­ten i rum­met”.

Jag har sett flod­häs­tar ock­så men det är in­te min grej.

NÖJD. ”Det går att be­stäl­la en ele­fant från Kina men det kos­tar 100 000 kro­nor så min fru är nöjd över att jag hit­ta­de en för 25 000 kro­nor, ha­ha”, sä­ger Chris­ter Fred­riks­son.

IMPONERANDE. ”Jag har fix­at be­lys­ning ock­så så det är en gans­ka häf­tig syn på kväl­len”, sä­ger Chris­ter Fred­riks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.