Snart he­ta­re än Cen­tral Park …?

Bromma Tidning - - STOCKHOLM -

Björn Ul­vaeus köp­te ny­li­gen fas­tig­he­ten mel­lan Ab­bamu­se­et och Grö­na Lund för att byg­ga ett nytt Viru­tal Re­a­li­ty des­ti­na­tion med AB­BA–te­ma, som ska ha pre­miär vå­ren 2019.

Utö­ver 400-mil­jo­ners­sats­ning­en pla­ne­ras en stör­re ut­bygg­nad ut på par­ke­rings­plat­sen mot All­män­na gränd och Aqua­ria.

DRAGNINGSKRAFT. Jät­te­sats­ning­en ska gö­ra Djurgården till Skan­di­na­vi­ens be­söks­mål num­mer ett. Text: Mi­chael Toll | Foto: Sacharias Källdén åt ”en av värl­dens häf­ti­gast berg- och dal­ba­nor”. Allt ska på­bör­jas ef­ter sä­song­en 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.