D

Bromma Tidning - - STOCKHOLM -

et är un­der det nya sam­lings­nam­net ”Royal Djurgården” som Grö­na Lund, Skan­sen, Ab­ba-mu­se­et, Ju­ni­bac­ken, Va­samu­se­et… ja, al­la ak­tö­rer på Djurgården har sam­lats.

Mål­sätt­ning­en är klar: Den kung­li­ga ön ska bli Skan­di­na­vi­ens be­söks­mål num­mer ett (med hjälp av en ny frä­sig slo­gan, ”Scan­di­na­via´s #1 at­trac­tion”).

– Re­dan i dag har vi var­je år 15 mil­jo­ner be­sö­ka­re, mer än ki­ne­sis­ka mu­ren. Det kom­mer ba­ra bli fler och lågt räk­nat kom­mer 20 mil­jo­ner be­sö­ka­re kom­ma till Djurgården om tio år. Vårt löf­te är att vi in­ve­ste­rar stort i Stock­holm och he­la sta­dens at­trak­tions­kraft. Vi blir en av värl­dens coo­las­te nö­jes­des­ti­na­tio­ner, sä­ger Ca­mil­la Ze­den­dahl, vd på sam­ar­bets­för­e­ning­en Kung­li­ga Djur­går­dens In­tres­sen­ter som lig­ger bakom sats­ning­en.

Varu­mär­kes­stra­te­ger­na Mats Renée och Ju­li­an Stubbs har va­rit med och ta­git fram log­ga, sym­bo­ler och det do­ku­ment som ska gö­ra att Djurgården tar näs­ta kliv på po­pu­la­ri­tets­ste­gen. En­ligt dem finns det go­da för­ut­sätt­ning­ar.

– Vi har tit­tat myc­ket på hur världs­kän­da par­ker som Cen­tral Park el­ler Hy­de Park fun­ge­rar. Det som gör dem så po­pu­lä­ra är att in­vå­nar­na i New York och Lon­don äls­kar si­na par­ker och an­vän­der dem. Som tu­rist kän­ner man sig del­ak­tig. Djurgården ska bli än­nu bätt­re på det, sä­ger Ju­li­an Stubbs.

Sto­ra in­ve­ste­ring­ar

Fram­ti­den ser ljus ut. In­om de närms­ta åren kom­mer åt­ta av de störs­ta ak­tö­rer­na sat­sa över 2 mil­jar­der kro­nor.

En av de som slan­tar upp mest peng­ar är Björn Ul­vaeus från Ab­ba the Mu- se­um. Han har se­dan ti­di­ga­re köpt loss fas­tig­he­ten mel­lan pop House och Grö­na Lund, som det ska in­ve­ste­ras när­ma­re en halv mil­jard kro­nor i fram tilll 2019.

– Ex­akt vad som ska gö­ras är svårt att för­kla­ra. Pro­jek­tet un­der nam­net ”Vir­tu­al AB­BA” och det blir en form av VR-ut­ställ­nings­hall. Det hand­lar om en in­ve­ste­ring på cir­ka 450 mil­jo­ner kro­nor, sä­ger Björn Ul­vaeus.

Grö­na Lund är en an­nan av Djur­går­dens stor­po­tä­ter som ock­så går ut hårt. In­om de närms­ta åren kom­mer sto­ra de­lar av nö­jes­fäl­tet gö­ras om och en ny jät­te­lik berg- och dal­ba­na ska an­läg­gas. Ock­så det­ta en in­ve­ste­ring som no­sar upp mot en halv mil­jard.

– Vi satsar runt 400 mil­jo­ner kro­nor i ett förs­ta steg. Det här blir den en­skilt störs­ta sats­ning­en i Grö­na Lunds histo­ria, sä­ger Chris­ter Fo­gel­marck, vd på Parks and Re­sorts.

Bätt­re än Lon­don

Re­dan i dag har vi var­je år 15 mil­jo­ner be­sö­ka­re, mer än ki­ne­sis­ka mu­ren. Det kom­mer ba­ra bli fler och lågt räk­nat kom­mer 20 mil­jo­ner be­sö­ka­re kom­ma till Djurgården om tio år.

Björn Ul­veus är en­tu­si­as­tisk över pla­ner­na och stolt över att va­ra en del av Royal Djurgården.

– Jag åk­te för­bi Hy­de Park härom­vec­kan och tänk­te, ”vad har den här par­ken i jäm­fö­rel­se med Djurgården... ingen­ting!”, sä­ger han.

TURISTMAGNETER. Ab­ba the Mu­se­um, Grö­na Lund och Skan­sen är tre eta­blis­se­mang som pung­ar ut hund­ra­tals mil­jo­ner för att ut­veck­la si­na verk­sam­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.