”Ac­cep­te­rat pris” på väg till­ba­ka

”Häng­er ihop med en åter­håll­sam mark­nad”

Bromma Tidning - - HEMMA - Cla­rence Fren­ker

– Ut­bu­det är stort. Och be­döm­ning­en från fas­tig­hets­mäk­la­re i Stock­holm och and­ra till­växtre­gi­o­ner är att af­fä­rer tar läng­re tid och att vis­sa ob­jekt som in­te har op­ti­ma­la för­ut­sätt­ning­ar är li­te svå­ra­re att säl­ja, sä­ger Jo­a­kim Lu­sen­sky.

Lyss­na på mäk­la­ren

På Hem­net slår ut­bu­det av bo­stä­der i Stock­holm just nu re­kord.

– Vi ser att ny­pro­duk­tion som pub­li­ce­ras på Hem­net har ökat kraf­tigt, och san­no­likt mer än ef­ter­frå­gan. Det kan jäm­fö­ras med för någ­ra år se­dan, då såg det helt an­norlun­da ut, sä­ger Staf­fan Tell, press­an­sva­rig på Hem­net.

Han an­ser att det mås­te till en för­änd­ring i köp- och sälj­be­te­en­det för att få en rör­li­ga­re bo­stads­mark­nad.

– När det kom­mer en li­ten sätt­ning i mark­na­den är of­ta kö­par­na snab­ba­re att ju­ste­ra si­na för­vänt­ning­ar nedåt me­dan säl­jar­na har färskt i min­ne att gran­nen sål­de för si och så myc­ket. Det är där­för vik­tigt att säl­ja­ren lyss­nar på mäk­la­ren om vad som är rim­ligt, an­nars är det risk att för­sälj­ning­ar­na drar ut på ti­den. Tan­ken var att Det he­la skro­ta­des

FOTO: ANDRE­AS ENBUSKE

ACCEPTPRIS. På bo­stads­saj­ter­na säljs just nu många ob­jekt med ”ac­cep­te­rat pris”. Ett fe­no­men som fö­re­kom för någ­ra år se­dan i lock­pris­de­bat­ten, men se­na­re skro­ta­des när pri­ser­na ru­sa­de iväg.

Fast- och ac­cep­te­rat pris in­för­des av mäk­lar­na själ­va för för att mins­ka glap­pet mel­lan det ut­an­non­se­ra­de och slut­gil­ti­ga pri­set.

slå hål på lock­pris­de­bat­ten och sät­ta en ge­men­sam bransch­stan­dard när bo­stads­mar­kan­den bör­ja­de åter­häm­ta sig ef­ter den se­nas­te fi­nan­s­kri­sen.

se­na­re då den vi­sa­de sig va­ra verk­nings­lös. I stäl­let har bran­schen till följd av de se­nas­te årens pris­ra­ce tilläm­pat ut­gångs­pris och bud­giv­ning igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.