Svar på in­sän­da­re om tig­ge­ri­för­bud

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Ste­fan Hjelm, Bromma

Till Hen­rik Scheutz, som vill in­fö­ra tig­ge­ri­för­bud: (21 ok­to­ber): Är det in­te bätt­re att du tar ste­get fullt ut och i stäl­let för­bju­der fat­tig­dom?

Om fat­tig­dom för­bjuds be­hö­ver ju ing­en tig­ga! Du har sä­kert en lös­ning på hur fat­tig­doms­för­bu­det i så fall ska se ut?

Men om man i al­la fall nu ska för­bju­da tig­ge­ri, hur gör vi med in­sam­ling­ar t.ex. i Rö­da Kor­sets bös­sor? Typiskt tig­ge­ri? Hur gör vi med in­sam­lings­ga­lor till t.ex. Värl­dens Barn? Det är väl ock­så tig­ge­ri? Och hur gör vi med snart ak­tu­el­la tig­ge­ri om go­dis från bar­nen i Hal­lo­ween­ti­der? Ock­så tig­ge­ri? Allt det­ta för­bjuds? Nej, att för­sö­ka för­bju­da män­ni­skor att tig­ga är ju li­ka dumt som att man in­te får sä­ga du till kung­en, el­ler hur?

Pub­li­ce­rad 21 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.