Mo­dul­hu­sen på­ver­kar ne­ga­tivt

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Ja­mes K

I en tid där le­tar­gi ökar bland da­gens ung­do­mar som bland an­nat re­sul­te­rar i ökad över­vikt, skul­le ett be­slut att mins­ka fri­tidspar­ken i Tra­ne­berg va­ra till al­las sto­ra nack­del.

Med ut­gångs­punkt av ett ci­tat från stads­mis­sio­nen ”Stock­holm är en allt­mer seg­re­ge­rad stad där trång­bodd­he­ten bre­der ut sig” tor­de ge­nom­fö­ran­det av pla­ner­na att byg­ga mo­dul­hus på fri­tidspar­ken gå emot själ­va grun­den för den kva­li­tet och mil­jö som man an­ser sig ef­ter­strä­va och de pro­blem man ser i sta­den. I sam­ma do­ku­ment ut­tryc­ker man vi­da­re att ”Vår roll är att stå på bar­nens si­da”. Pla­ner­na att pla­ce­ra mo­dul­hus i fri­tidspar­ken går där­med i mot­satt rikt­ning för så­da­na höga mål där vi istäl­let bor­de vär­na om bar­nens ut­rym­me för nö­je och fri­tids­möj­lig­he­ter.

Kom­mu­nen off­rar de ut­an röst för att för­sö­ka mö­ta den oänd­ligt väx­an­de ef­ter­frå­gan på bo­stä­der. I en mo­tion från 2001 av Lars Fu­re­hed (S) står det dess­utom klart att ”Tra­ne­bergs fri­tidspark fyl­ler en vik­tig so­ci­al funk­tion” samt är av­sedd ”för spon­tanan­vän­dan­de av­se­en­de t.ex. bou­le- och be­ach­vol­ley­verk­sam­het”. Han av­slu­tar vi­da­re med; ”Det är vik­tigt att Tra­ne­bergs fri­tidspark fort- sät­ter att fun­ge­ra och ut­veck­las som en lo­kal träff­punkt och som en plats för spon­tanid­rott.”

Vi­da­re in­stäm­de kom­mun­sty­rel­sen då med Fu­re­hed. Funk­tio­nen och be­ty­del­sen av Tra­ne­bergs fri­tidspark har ökat som en lo­kal träff­punkt och som en plats för spon­tanid­rott un­der den­na tid. Bort­tag­ning­en av en del av fri­tidspar­ken som sam­häl­let har stor nyt­ta av och byg­gan­det av mo­dul­hus som re­sul­te­rar i ökad trång­bodd­het, kom­mer att ne­ga­tivt på­ver­ka den­na nyt­ta, och al­la po­si­ti­va egen­ska­per.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

HIND­RAR FRI­TIDS­MÖJ­LIG­HE­TER. In­sän­dar­skri­ben­ten skri­ver att mo­dul­hu­sen som pla­ne­ras i hör­net av Tra­ne­bergs fri­tidspark kom­mer hind­ra ung­as fri­tids­möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.