Ex­pert skep­tisk till Brox­it

De se­nas­te da­gar­na har en de­batt om Brom­ma bor­de bli en egen kom­mun på­gått i lo­ka­la grup­per på Fa­ce­book. Men är det verk­li­gen en rim­lig idé? Ex­per­ten är skep­tiskt.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz

Frå­gan om Brom­ma bor­de slå sig loss från Stock­holm och bil­da en egen kom­mun tog fart ef­ter att Brom­ma­bon Ma­rie Len­reus skrev en in­sän­da­re till Mitt i Brom­ma. Idén kom ef­ter att hon känt att Brom­ma­bor­na blir över­kör­da av Stock­holms­po­li­ti­ker­na i frå­gor som för­tät­ning, fri­tids­ak­ti­vi­te­ter för unga och hur stads­de­len sköts ge­ne­rellt.

– Jag tyc­ker att Brom­ma blir li­te åsi­do­satt. Är man en egen kom­mun så har man lät­ta­re som in­vå­na­re att dri­va på i de här sa­ker­na, sä­ger Ma­rie Len­reus och fort­sät­ter:

– Vi lo­kalin­vå­na­re tyc­ker att vi läg­ger ut så myc­ket peng­ar till Stock­holms stad men de till­fal­ler in­te Brom­ma.

Ef­ter fle­ra för­fråg­ning­ar star­ta­de hon i hel­gen en nam­nin­sam­ling som de­lats i lo­ka­la grup­per på Fa­ce­book. Där vif­tar vis­sa bort idén me­dan and­ra hur­rar.

Men är det rim­ligt att Brom­ma skul­le kun­na bli en egen kom­mun? Björn Sund­ström, pro­jekt­le­da­re på Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting som har ut­rett kom­mun­del­ning­ar se­dan 70-ta­let, är in­te över­ty­gad.

– Det lå­ter ju som nå­gon slags ego­ism kring det he­la, att man vill ploc­ka rus­si­nen ur ka­kan, sä­ger han.

För att en stads­del ska kun­na bry­ta sig ur krävs det att mo­der­kom­mu­nen, i det här fal­let Stock­holms stad, går med på det. Nå­got som är högst osan­no­likt, me­nar Björn Sund­ström, bland an­nat på grund av Brom­mas lä­ge som då skul­le se­pa­re­ra Hässelby- Väl­ling­by från Stock­holm.

– Då blir Brom­ma ba­ra som en ö i mitt i det he­la, sä­ger han.

Och att Brom­ma, som har många högin­komst­ta­ga­re, skul­le bli en så rik kom­mun som många vill tro stäm­mer in­te rik­tigt hel­ler, me­nar han. I och med det svens­ka ut­jäm­nings­sy­ste­met för­de­las kom­mu­ner­nas skat­tein­täk­ter över he­la lan­det för att al­la kom- mu­ner ska få lik­nan­de eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar

– I Brom­ma finns höga in­koms­ter. Så ur den be­mär­kel­sen skul­le ett ny­bil­dat Brom­ma få li­te mer peng­ar än snitt­kom­mu­nen i ri­ket. Men det är väl­digt mar­gi­nellt, sä­ger Björn Sund­ström.

Men Ma­rie Len­reus tyc­ker in­te att Brom­mas geo­gra­fis­ka lä­ge är ett till­räck­ligt starkt ar­gu­ment emot. Hon hop­pas att namn­lis­tan ska få po­li­ti­ker­na i stads­hu­set att vak­na och att kom­mu­ni­ka­tio­nen till Brom­ma­bor­na ska för­bätt­ras.

– Jag hop­pas po­li­ti­ker­na ser att de kanske mås­te gö­ra nå­got och hö­ra vad lo­kalin­vå­nar­na tyc­ker. Men min för­hopp­ning är att Brom­ma ska bli en egen kom­mun för jag tror på den idén, sä­ger hon.

Då blir Brom­ma ba­ra som en ö i mitt i det he­la.

FOTO: AN­NA RÖNNQVIST

ALVIK. Ett fram­ti­da Brom­ma kom­muns cent­rum?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.