De öpp­nar kruk­ma­ke­ri i slott

Eli­se Ar­win val­de bort ek­orr­hju­let och upp­fyll­de sin dröm om ett kruk­ma­ke­ri för att få mer tid med fa­mil­jen. Nu flyt­tar hon in med sitt pop up-kruk­ma­ke­ri på Hes­sel­by slott. Och bar­nen – de kom­mer med.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Text: So­fia White | Foto: Mikael Andersson

Den här hös­ten skul­le jag bör­ja job­ba igen som egen­fö­re­ta­ga­re ef­ter för­äld­ra­le­dig­he­ten. He­la som­ma­ren gick jag och kän­de att ”Nej, jag har in­te lust att gå till­ba­ka till att sit­ta vid da­torn”.

Och så kom jag på att det är ju kruk­ma­ka­re jag ska bli. Pol­let­ten ba­ra tril­la­de ner. Jag har hål­lit på med hand­ar­be­ten ti­di­ga­re men ald­rig job­bat med det.

Att få va­ra här på slot­tet är en dröm. När jag ring­de ho­tell­di­rek­tö­ren och be­rät­ta­de om mi­na idéer så tyck­te hon att det lät jät­te­kul!

När jag var li­ten fick jag hö­ra att det var svårt att lyc­kas med kon­styr­ket. Det var det eko­no­mis­ka som fick sty­ra mitt val av ut­bild­ning. Nu tän­ker jag att li­vet är för kort för att man in­te ska gö­ra det som är kul.

När vi va­rit hem­ma med bar­nen har vi ock­så sett att vi kla­rar oss med mind­re. Man be­hö­ver in­te värl­dens fe­tas­te lön, ba­ra man mår bra.

Vi har valt att ha bar­nen hem­ma, istäl­let för på för­sko­lan. ”Ja­ha, går de in­te på da­gis”, frå­gar många. De und­rar hur vi or­kar med. Men ti­den går ju så snabbt! Skul­le vi ba­ra träf­fa dem den lil­la ti­den på kväl­len ef­ter job­bet – vil­ket ock­så är den säms­ta ti­den för då är de dödströt­ta och gri­ni­ga – skul­le det va­ra jät­te­job­bigt.

Nu får jag se vad som hän­der dem var­je dag. Jag får lä­ra dem sa­ker. Jag får vi­sa hur man trär sy­ma­ski­nen el­ler hur man gör när man dre­jar.

Vi har byggt en li­ten mi­niki­osk till bar­nen här in­ne på kruk­ma­ke­ri­et. Bar­nen hjäl­per ock­så till att ploc­ka kot­tar i sko­gen här i Hässelby. Vi dop­par dem i ste­a­rin som vi åter­vun­nit från gam­la ljus från Sil­ver­dals grifte­gård. Vi säl­jer dem som braskot­tar, som kan an­vän­das istäl­let för tändväts­ka.

Vi har valt att skru­va ner far­ten och själ­va sät­ta tak­ten, istäl­let för att lå­ta om­värl­den gö­ra det åt oss.

Man be­hö­ver in­te värl­dens fe­tas­te lön, ba­ra man mår bra.

Pop-up!

Den 18 no­vem­ber öpp­nar Eli­se por­tar­na till Hes­sel­by kruk­ma­ke­ri, i slotts­käl­la­ren på Hes­sel­by slott. Kruk­ma­ke­ri­et med bu­tik kom­mer att fo­ku­se­ra på ”det du­ka­de bor­det”, na­tur­till­ver­kat och åter­bruk. Till att bör­ja med blir verk­sam­he­ten ett po­pup-kruk­ma­ke­ri. Går det bra kan det bli per­ma­nent. Följ re­san på in­st­gram på @hes­sel­bykruk­ma­ke­ri

Vem: Eli­se är 33 år gam­mal och föd­des i Nor­ge. Som ton­å­ring flyt­ta­de hon till Sve­ri­ge. Hon har en bak­grund som ci­vilin­gen­jör i er­go­no­misk de­sign.

Bor: I Hässelby med sin man Christi­an och de tre bar­nen Don­na, Stella och Hei­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.