Tvär­ba­nan kan växa när Brom­ma flyg­plats krym­per

I mån­dags fat­ta­des ett vik­tigt be­slut i pla­ner­na på att byg­ga ut tvär­ba­nan.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll

För­ra hös­ten rös­ta­de lands­tings­full­mäk­ti­ge ige­nom för­sla­get att byg­ga ut tvär­ba­nan till Kis­ta, en sats­ning på nä­ra fem mil­jar­der kro­nor.

En vik­tig pus­sel­bit för att ut­bygg­na­den ska bli verk­lig­het är att sta­den tar till­ba­ka en bit mark som ar­ren­de­ras av Brom­ma flyg­plats.

I mån­dags klub­ba­de kom­mun­full­mäk­ti­ge ige­nom att sta­den åter­tar mar­ken, nå­got som kos­tar 30 mil­jo­ner kro­nor (det­ta då det upp­står kost­na­der för Brom­ma Flyg­plats och Sve­dia­via för bland an­nat riv­ning och upp­fö­ran­de av nya bygg­na­der).

Vik­tigt för in­fra­struk­tu­ren

Fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård an­ser att tvär­ba­nans Kistagren är en vik­tig in­fra­struk­tur­sats­ning i Stock holm och skri­ver att ”det är gläd­jan­de att vi nu kan fat­ta be­slut om det­ta“samt ” att mar­ken är en grund­för­ut­sätt­ning för att pro­jek­tet ska kun­na kom­ma vi­da­re.”

Den öst­ra de­len

Det är i den öst­ra de­len av flyg­plats­om­rå­det som SL pla­ne­rar att byg­ga ut tvär­ba­nans Kistagren.

FOTO: MOSTPHOTOS

MOT KIS­TA. Tvär­ba­nans Kistagren är ett steg när­ma­re verk­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.