Nu blir det filmfes­ti­val i Blac­ke­berg

Bromma Tidning - - BROMMA -

Den 24-25 no­vem­ber blir det filmfes­ti­val i Blac­ke­berg. Då bju­der gäng­et bakom te­a­ter Kas­kad in till att se bå­de kort- och lång­fil­mer.

Pla­nen är att Kas­kad så små­ning­om åter ska bli en bi­o­graf. Men än­nu sak­nas peng­ar. Al­la bil­jettin­täk­ter från fes­ti­va­len går där­med di­rekt till bi­opla­ner­na.

– Vi gör det här som en in­sam­ling sam­ti­digt som vi sö­ker peng­ar från Stock­holm stad och Svens­ka filmin­sti­tu­tet, sä­ger Mi­kae­la Ribb­he­den, verk­sam­hets­le­da­re på Off Stock­holm som dri­ver Kas­kad.

Un­der fes­ti­va­len kom­mer film­vis­ning­ar­na var­vas med bå­de fö­re­läs­ning­ar och fil­mquiz.

FOTO: KAROLINE MONTERO ARAYA

FES­TI­VAL. I no­vem­ber blir det film­vis­ning­ar på Kas­kad i Blac­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.