Ett steg när­ma­re stora av­lopps­pro­jek­tet

Bromma Tidning - - BROMMA -

För att kla­ra Stock­holms av­lopps­han­te­ring i fram­ti­den vill sta­den stänga ner Åkes­hovs re­nings­verk och istäl­let le­da om Väs­te­rorts av­lopps­vat­ten till ett nytt re­nings­verk i Sick­la. Den 14 kilo­me­ter långa tun­neln be­räk­nas kos­ta runt 9,1 mil­jar­der kro­nor och ska gå från Brom­ma längs med vatt­net vid Grön­viks­vä­gen och se­dan vi­da­re un­der Mä­la­ren bort till Hen­riks­dal.

Men in­nan någ­ra tunn­lar kan dras el­ler an­lägg­ning­ar byg­gas mås­te det till ett an­tal de­talj­pla­neänd­ring­ar i bå­de Brom­ma och Sick­la. Och nu tar man ett steg när­ma­re pro­jek­tets för­verk­li­gan­de: den 9 no­vem­ber, ef­ter att den här tid­ning­en gick i tryck, gick de­talj­pla­ner­na upp för be­slut i stads­bygg­nads­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.