Sö­kes: Ung­doms­gård i Brom­ma

Bromma Tidning - - BROMMA -

Det be­hövs yt­ter­li­ga­re en ung­doms­gård i Brom­ma. Det me­nar en Brom­ma­bo i ett brev till stads­de­len.

Idag finns bland an­nat fri­tids­går­den Café U i Blac­ke­berg och den rul­lan­de fri­ti­den som åker runt i stads­de­len för att be­fin­na sig på stäl­len där ung­do­mar­na häng­er. Och i nu­lä­get finns inga pla­ner på att öpp­na yt­ter­li­ga­re fri­tids­gård i om­rå­det. Istäl­let sat­sar man på att ut­veck­la sin verk­sam­het i sko­lor­na, bland an­nat finns per­so­nal från stads­de­lens fri­tids­verk­sam­het på plats i Al­viks­sko­lan på tis­da­gar och tors­da­gar kloc­kan 11-19 och i Äp­pel­viks­sko­lan på ons­da­gar 1117, skri­ver stads­de­len i ett svar.

AL­VIKS­SKO­LAN. Här job­bar stads­de­len med att stär­ka sin fri­tids­verk­sam­het för Brom­mas unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.